Chuyên ngành Tài chính Quốc tế

CTĐT TIÊU CHUẨN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIÊU CHUẨN

Ngành Tài chính ngân hàng, Chuyên ngành Tài chính quốc tế 

 1. Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung của Chương trình Cử nhân Tài chính – Ngân hàng, chuyên ngành Tài chính Quốc tế là đào tạo cử nhân có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có kiến thức chuyên môn vững vàng, có kỹ năng thực hành tốt có khả năng làm việc, giải quyết những vấn đề trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng một cách độc lập, sáng tạo; có trách nhiệm xã hội, ý thức phục vụ cộng đồng và có khả năng tham gia thị trường lao động toàn cầu, đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ tiến trình phát triển và Hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

 1. a) Kiến thức:

- Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng; nắm vững chuyên môn về Tài chính Quốc tế, có kiến thức thực tế để thực hành, giải quyết những công việc cụ thể lĩnh vực nghề nghiệp đào tạo;

- Tích luỹ được kiến thức nền tảng về các nguyên lý cơ bản, các quy luật tự nhiên và xã hội trong lĩnh vực được đào tạo để phát triển kiến thức mới và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn;

- Có kiến thức quản lý, điều hành, kiến thức pháp luật và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực được đào tạo;

 1. b) Kỹ năng:

- Có kỹ năng nghề nghiệp thành thạo để hoàn thành công việc chuyên môn, vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành được đào tạo trong những bối cảnh khác nhau; có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, tổng hợp ý kiến tập thể và sử dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tế hay trừu tượng trong lĩnh vực được đào tạo; có năng lực dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề quy mô địa phương và vùng miền;

- Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được các ý chính của một báo cáo hay bài phát biểu về các chủ đề quen thuộc trong công việc liên quan đến ngành được đào tạo; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn;

- Có kiến thức tin học căn bản, sử dụng máy vi tính thành thạo để phục vụ học tập, nghiên cứu khoa học và công tác chuyên môn trong lĩnh vực Tài chinh - Ngân hàng, Tài chính quốc tế.

 1. c) Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Có năng lực dẫn dắt tự chủ về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo; có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật; có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình.

 1. Chuẩn đầu ra

2.1. Chuẩn về kiến thức

 • Xây dựng thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận trong học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn;
 • Giải thích và áp dụng quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, hệ thống pháp luật Việt Nam và quốc tế để xác lập thái độ chính trị, ý thức công dân và ý thức cộng đồng trong hành vi và các ứng xử hàng ngày;
 • Phân tích/giải thích và áp dụng các kiến thức cơ sở của khối ngành liên quan đến các nguyên lý cơ bản của kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô để nghiên cứu các kiến thức ngành Tài chính Ngân hàng;
 • Phân tích/giải thích và áp dụng được các kiến thức cơ sở ngành về nguyên lý kế toán, Quản trị học, Marketing căn bản, Kinh tế lượng, Kinh tế quốc tế, Giao dịch thương mại quốc tế để nghiên cứu kiến thức của ngành Tài chính Ngân hàng;
 • Phân tích, đánh giá được một số vấn đề chuyên sâu và nắm vững kiến thức cụ thể về ngành Tài chính Ngân hàng như lý thuyết tài chính, tiền tệ - ngân hàng, nguyên lý hoạt động ngân hàng, tài chính quốc tế, tài chính doanh nghiệp, tài chính công, thị trường tài chính và các định chế tài chính, quản trị rủi ro tài chinh, đồng thời biết vận dụng vào thực tiễn công việc chuyên môn tương ứng với các vị trí công việc cụ thể;
 • Phân tích, đánh giá và áp dụng được các kiến thức chuyên sâu của chuyên ngành Tài chính Quốc tế như kiến thức về thị trường tài chính quốc tế, thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại quốc tế, kinh doanh ngoại hối, quản trị tài chính quốc tế, pháp luật tài chính – ngân hàng, đồng thời vận dụng thành thạo các lý thuyết chuyên sâu của chuyên ngành đào tạo vào các hoạt động thực tiễn, công việc chuyên môn tương ứng với các vị trí công việc cụ thể;
 • Phát hiện, phân tích, đánh giá, tổng hợp và giải quyết các vấn đề cụ thể trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng, đồng thời nắm vững và áp dụng được các phương pháp định lượng cơ bản vào giải quyết các vấn đề về tài chính quốc tế chuyên sâu;
 • Áp dụng kiến thức thực tiễn về Tài chính Quốc tế trong quá trình thực tập, nhằm tiếp cận và hoàn thành tốt các các công việc của ngành Tài chính - Ngân hàng trong tương lai;

2.2. Chuẩn về kỹ năng

2.2.1. Kỹ năng chuyên môn

 • Kỹ năng lập kế hoạch tài chính, tổ chức sắp xếp công việc, đặt mục tiêu, tạo động lực, chăm sóc đối tác, nhận thức và bắt kịp với sự thay đổi của môi trường Tài chính – ngân hàng, điều hành các cuộc họp hiệu quả, quản lý dự án, kiểm soát stress, xây dựng đội ngũ vững mạnh, sử dụng thành thạo ngoại ngữ chuyên ngành Tài chính – ngân hàng phục vụ cho công việc và làm việc trong môi trường quốc tế.
 • Kỹ năng phát hiện và tổng quát hóa vấn đề, đánh giá và xử lý thông tin, phân tích định tính và định lượng vấn đề để đưa giải pháp và kiến nghị giải quyết vấn đề liên quan đến lĩnh vực ngân hàng và tài chính.
 • Kỹ năng nghiên cứu và khám phá kiến thức: thu thâp số liệu, phân thích và xử lý thông tin; xây dựng và hình thành các giả thuyết; tìm kiếm và tổng hợp tài liệu để nghiên cứu các giả thuyết đã được thiết lập; sử dụng các phương pháp xác suất thống kê, định lượng để kiểm định giả thuyết; phân tích khả năng ứng dụng nghiên cứu trong thực tiễn.

2.2.2. Kỹ năng bổ trợ (chung)

 • Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu; làm việc nhóm; lập kế hoạch, lập luận tư duy một cách hệ thống, sắp xếp ý tưởng;
 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và truyền đạt thông tin;
 • Kỹ năng quản lý và lãnh đạo.

2.2.3. Kiến thức, trình độ ngoại ngữ tin học 

 • Sử dụng thành thạo tiếng Anh chuyên ngành trong tài chính ngân hàng như soạn thảo các văn bản và hợp đồng tài chính ngân hàng bằng tiếng Anh; kỹ năng thuyết trình, truyền đạt, giải thích và thuyết phục bằng tiếng Anh. Yêu cầu năng lực ngoại ngữ tiếng Anh đạt trình độ tối thiểu Bậc 5 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc tương đương; Có thể sử dụng một ngoại ngữ khác trong việc giao tiếp, đọc hiểu các tài liệu.
 • Sinh viên có kiến thức tin học căn bản, có thể sử dụng máy vi tính để phục vụ học tập, nghiên cứu khoa học và công tác chuyên môn trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

2.2.4. Năng lực tự chủ, trách nhiệm

 • Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ Tài chính quốc tế đã được đào tạo;
 • Có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;
 • Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật;
 • Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn.

2.3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Với định hướng của chương trình đào tạo, cùng với năng lực và nguyện vọng, sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo cử nhân Tài chính Ngân hàng chuyên ngành Tài chính Quốc tế có thể đảm nhiệm được nhiều công việc tại các tổ chức khác nhau thuộc lĩnh vực nghề nghiệp của chuyên ngành đào tạo như sau: 

 • Chuyên viên tài chính, giám đốc tài chính, kiểm soát viên tài chính tại các công ty kiểm toán quốc tế và trong nước, tại các cơ quan quản lý nhà nước như Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra, các Bộ, Ban, Ngành, Sở, địa phương;
 • Chuyên viên làm việc tại Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan quản lý phụ trách hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô đặt trong mối liên hệ với các quốc gia và phụ trách các vấn đề có liên quan đến yếu tố quốc tế như di chuyển vốn quốc tế, hội nhập quốc tế về các dịch vụ tài chính-ngân hàng;
 • Chuyên viên quản lý tài chính và thực hiện các nghiệp vụ tài chính - ngân hàng có liên quan đến các yếu tố quốc tế tại các ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm, các doanh nghiệp có yếu tố quốc tế như doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, các công ty đa quốc gia, các tổ chức quốc tế và các dự án có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Chuyên gia tài chính tại Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF), Công ty Tài chính Quốc tế (IFC), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), hoặc phụ trách tài chính tại các đại sứ quán và các tổ chức quốc tế khác.
 • Chuyên gia thực hiện nghiên cứu về các vấn đề tài chính quốc tế tại các viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý Nhà nước, Chính phủ, các cơ quan thuộc các Bộ, Ban, Ngành, Sở, địa phương và các doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế và các dự án quốc tế.
 1. Nội dung chương trình đào tạo

  Số TT

  Tên môn học

  Mã môn học

  Số Tín chỉ

   
   
   

  1

  Kiến thức giáo dục đại cương

   

  44

   

  1.1

  Lý luận chính trị

   

  11

   
   

  Triết học Mác - Lênin

  TRI114

  3

   
   

  Kinh tế chính trị Mác - Lênin

  TRI115

  2

   
   

  Chú nghĩa xã hội khoa học

  TRI116

  2

   
   

  Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

  TRI117

  2

   
   

  Tư tưởng Hồ Chí Minh

  TRI104

  2

   

  1.2

  Khoa học xã hội, Nhân văn - Nghệ thuật, Toán - Tin học

   

  18

   

  5

  Toán cao cấp

  TOA105

  3

   

  6

  Pháp luật đại cương

  PLU101

  3

   

  7

  Tin học đại cương

  TIN206

  3

   

  8

  Phát triển kỹ năng

  PPH101

  3

   

  9

  Logic học, phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học

  TRI201

  3

   
   

  Tự chọn 1 trong 2 môn sau đây

       

  10

  Lý thuyết xác suất và thống kê toán

  TOA201

  3

   

  11

  Hệ thống thông tin quản trị

  QTR201

  3

   

  1.3

  Ngoại ngữ (Sinh viên đạt chuẩn một ngoại ngữ cho từng năm có thể lựa chọn miễn ngoại ngữ hoặc tích lũy tín chỉ bằng ngoại ngữ thứ hai)

   

  15

   

  12

  Ngoại ngữ 1 (TAN, TPH, TNH, TTR, TNG)

  -131

  3

   

  13

  Ngoại ngữ 2 (TAN, TPH, TNH, TTR, TNG)

  -132

  3

   

  14

  Ngoại ngữ 3 (TAN, TPH, TNH, TTR, TNG)

  -231

  3

   

  15

  Ngoại ngữ 4 (TAN, TPH, TNH, TTR, TNG)

  -232

  3

   

  16

  Ngoại ngữ 5 (TAN, TPH, TNH, TTR, TNG)

  -331

  3

   

  1.4

  Giáo dục thể chất

       

  17

  Giáo dục thể chất

       

  1.5

  Giáo dục quốc phòng, an ninh

       
   

  Giáo dục quốc phòng

       

  2

  Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

   

  93

   

  2.1

  Kiến thức cơ sở khối  ngành

   

  6

   

  18

  Kinh tế vi mô

  KTE201

  3

   

  19

  Kinh tế vĩ mô

  KTE203

  3

   

  7.2.2

  Kiến thức cơ sở ngành

   

  18

   

  20

  Nguyên lý kế toán

  KET201

  3

   

  21

  Quản trị học

  QTR303

  3

   

  22

  Marketing căn bản

  MKT301

  3

   

  23

  Kinh tế lượng 

  KTE309

  3

   

  24

  Kinh tế quốc tế

  KTE308

  3

   

  25

  Giao dịch thương mại quốc tế

  TMA302

  3

   
   

  Kiến thức ngành

   

  33

   

  26

  Lý thuyết tài chính

  TCH302

  3

   

  27

  Tiền tệ - Ngân hàng

  TCH303

  3

   

  28

  Tài chính doanh nghiệp

  TCH321

  3

   

  29

  Nguyên lý hoạt động ngân hàng

  NHA302

  3

   

  30

  Thị trường tài chính và các định chế tài chính

  TCH401

  3

   

  31

  Tài chính quốc tế

  TCH414

  3

   

  32

  Phân tích và đầu tư chứng khoán

  DTU401

  3

   

  33

  Quản trị rủi ro tài chính

  TCH409

  3

   

  34

  Tài chính công

  TCH431

  3

   

  35

  Ngoại ngữ 6 (TAN, TPH, TNH, TTR, TNG)

  -332

  3

   

  36

  Ngoại ngữ 7 (TAN, TPH, TNH, TTR, TNG)

  -431

  3

   

  7.2.4

  Kiến thức chuyên ngành

   

  24

   

  37

  Thị trường tài chính quốc tế

  TCH403

  3

   

  38

  Thanh toán quốc tế

  TCH412

  3

   

  39

  Tài trợ thương mại quốc tế

  TCH417

  3

   

  40

  Kinh doanh ngoại hối

  TCH419

  3

   

  41

  Quản trị tài chính quốc tế

  TCH425

  3

   

   Sinh viên lựa chọn 9 tín chỉ trong số các môn học chuyên ngành tự chọn sau đây

   

  42

  Kế toán tài chính

  KET301

  3

   

  43

  Vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương

  TMA304

  3

   

  44

  Chính sách thương mại quốc tế

  TMA301

  3

   

  45

  Pháp luật tài chính – ngân hàng

  PLU302

  3

   

  46

  Tiêu chuẩn đạo đức, hành nghề và quản trị doanh nghiệp

  DTU304

  3

   

  47

  Kinh tế học tài chính

  TCH341

  3

   

  48

  Marketing dịch vụ tài chính

  MKT405

  3

   

  49

  Tài chính tâm lý

  TCH444

  3

   

  2.5

  Thực tập giữa khóa

  TCH501

  3

   

  2.6

  Học phần tốt nghiệp (chọn 1 trong 2)

   

  9

   

  2.6.1

  Tự chọn có điều kiện

   

  9

   

   

  Khóa luận tốt nghiệp

  TCH521

  9

   

  2.6.2

  Tự chọn

   

  9

   

  50

  Học phần tốt nghiệp: chọn 1 trong 2 học phần:

  + Phương pháp thực hành và nghiên cứu khoa học

  + Một trong các học phần thuộc kiến thức chuyên ngành lựa chọn

  PPH102

  3

   

   

  Thực tập tốt nghiệp

  TCH511

  6

   

   

  TỔNG CỘNG

   

  137

   

   

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd