THÔNG BÁO: KẾ HOẠCH HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN, HỌC VIÊN CÁC LOẠI HÌNH, BẬC ĐÀO TẠO TỪ NGÀY 01/07/2021 ĐẾN NGÀY 08/08/2021

THÔNG BÁO

Sinh viên, học viên các loại hình, bậc đào tạo tại Trụ sở chính Hà Nội và Cơ sở Quảng Ninh tiếp tục học và thi KHÔNG TẬP TRUNG từ ngày 01/07/2021 đến hết ngày 08/08/2021