Thông báo áp dụng hệ thống giữ xe thông minh PTP-SP

Điểm trông giữ xe

THÔNG BÁO

Ngày 8 tháng 8 năm 2016, Nhà trường Thông báo tới toàn thể sinh viên áp dụng hệ thống giữ xe thông minh PTP-SP mới.

Chú ý: Sinh viên bảo quản và giữ gìn thẻ.

Sau đây là 1 số hình ảnh: