Hội nghị Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Công tác Đảng

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", ngày 12/10/2021 Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Cơ sở II tại TP. HCM đã tổ chức Hội nghị triển khai học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong BCH Đảng bộ bộ phận, BCH Công đoàn cơ sở thành viên, BCH Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, lãnh đạo các đơn vị cùng toàn thể Đảng viên, cán bộ, viên chức tại Cơ sở II TP. HCM. Báo cáo viên của Hội nghị có Ông Nguyễn Chí Cường - Phó Phòng Tuyên truyền nghiên cứu dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. HCM.


Phát biểu tại Hội nghị, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc Cơ sở II đã nhấn mạnh phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là nội dung quan trọng trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới đi vào chiều sâu, chất lượng, thiết thực, Đảng viên, viên chức Cơ sở II cần nhận thức sâu sắc, kết hợp chặt chẽ giữa học tập lý luận và triển khai áp dụng thực tiễn trong công việc hàng ngày.
Báo cáo tại Hội nghị, Ông Nguyễn Chí Cường đã nhấn mạnh vấn đề độc lập cho dân tộc và khát vọng tự do cho nhân dân là xuất phát điểm, là nguồn gốc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Tư tưởng đó của Người được nuôi dưỡng bởi những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc kết hợp với việc tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại, chủ nghĩa yêu nước chân chính cùng với kết quả nghiên cứu từ quá trình tìm đường cứu nước và bắt gặp Chủ nghĩa Mác – Lênin trở thành người Cộng sản. Tất cả đã góp phần hình thành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Báo cáo viên cũng đã phân tích về ý nghĩa lý luận và thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về vấn đề này trong bối cảnh hiện nay của đất nước ta, cùng với đó là 8 nhóm giải pháp để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người.
Trên cơ sở những nội dung học tập tại Hội nghị, mỗi cán bộ, Đảng viên sẽ chủ động xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác, phấn đấu hoàn thiện bản thân, phát huy ý chí tự lực, tự cường, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Nhà trường thực hiện thắng lợi các mục tiêu chung.