Hưởng ứng "Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam" 2019

Văn bản - Quy định

HƯỞNG ỨNG “NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM” NĂM 2019 CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI HỌC TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT.

Nhằm nâng cao nhận thức “Sống, làm việc và học tập tuân theo Hiến pháp và pháp luật” cho toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và người học tại trường Đại học Ngoại thương; hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” năm 2019, Nhà trường đưa chuyên mục các Luật và văn bản quy định pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo tạo để toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và người học tại trường Đại học Ngoại thương nắm bắt và thực hiện nghiêm túc.
• File Văn bản hợp nhất Luật giáo dục đại học năm 2012 được sửa đổi, bổ sung năm 2018

File Luật Giáo dục 2019