Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Ngoại thương nhiệm kỳ 2015 - 2020

Công tác Đảng

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Ngoại thương (gọi tắt là Đảng ủy) do Đại hội đại biểu Đảng bộ bầu ra, là cơ quan lãnh đạo chấp hành của Đảng bộ, chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Đảng bộ giữa hai kỳ Đại hội.

 I. Ban Chấp hành

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Ngoại thương (gọi tắt là Đảng ủy) do Đại hội đại biểu Đảng bộ bầu ra, là cơ quan lãnh đạo chấp hành của Đảng bộ, chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Đảng bộ giữa hai kỳ Đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ trường Đại học Ngoại thương khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 11 đồng chí sau:

1. Đồng chí Bùi Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng.

2. Đồng chí Đào Thị Thu Giang - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng.

3. Đồng chí Lê Thị Thu Thủy - Uỷ viên BTVĐU, Chủ nhiệm UBKTĐU, Phó Hiệu trưởng, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Chủ tịch Công đoàn Trường.

4. Đồng chí Nguyễn Thu Thủy - Đảng uỷ viên, Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng, Trưởng Khoa Quản trị kinh doanh.

5. Đồng chí Tăng Văn Nghĩa - Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa Sau Đại học.

6. Đồng chí Vũ Thị Thanh Xuân - Đảng uỷ viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tổ chức hành chính.

7. Đồng chí Nguyễn Xuân Minh - Đảng uỷ viên, Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc thường trực Cơ sở II TP.HCM.

8. Đồng chí Phạm Thu Hương - Đảng uỷ viên, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Kế hoạch tài chính, Phó Chủ tịch Công đoàn trường.

9. Đồng chí Đào Ngọc Tiến - Đảng uỷ viên, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Quản lý khoa học.

10. Đồng chí Từ Thúy Anh - Đảng uỷ viên, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa Kinh tế quốc tế.

11. Đồng chí Nguyễn Văn Triệu - Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Bí thư Đoàn trường.

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Ngoại thương (gọi tắt là Đảng ủy). Theo thứ tự từ trái sang là các đồng chí: Nguyễn Văn Triệu, Đào Ngọc Tiến, Từ Thuý Anh, Phạm Thu Hương, Nguyễn Thu Thuỷ, Lê Thị Thu Thuỷ (ủy viên BTVĐU), Bùi Anh Tuấn (Bí thư Đảng ủy), Vũ Tuấn Dũng, Đào Thị Thu Giang (Phó Bí thư Đảng ủy), Tăng Văn Nghĩa, Vũ Thị Thanh Xuân, Nguyễn Xuân Minh

II. Ban Thường vụ

Ban Thường vụ thay mặt Đảng uỷ giải quyết các công việc của Đảng bộ trong thời gian giữa hai kỳ họp của Đảng uỷ.

Ban Thường vụ Đảng uỷ trường Đại học Ngoại thương khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 03 đồng chí sau:

1. Ban Tổ chức

Ban Tổ chức Đảng ủy có chức năng tham mưu giúp Đảng uỷ về công tác xây dựng Đảng và các vấn đề về công tác tổ chức, công tác cán bộ.

Ban Tổ chức Đảng uỷ trường Đại học Ngoại thương khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 03 đồng chí sau:

1. Đồng chí Bùi Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Trưởng Ban.

2. Đồng chí Đào Thị Thu Giang - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng, PhóTrưởng Ban.

3. Đồng chí Lê Thị Thu Thủy - Uỷ viên BTV, Chủ nhiệm UBKTĐU, Phó Hiệu trưởng, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Chủ tịch Công đoàn Trường, Uỷ viên.

2. Uỷ ban kiểm tra

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy là cơ quan giúp việc của Đảng uỷ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ.

Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ trường Đại học Ngoại thương khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 05 đồng chí sau:

1. Đồng chí Lê Thị Thu Thủy - Uỷ viên BTV, Phó Hiệu trưởng, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Chủ tịch Công đoàn Trường, Uỷ viên, Chủ nhiệm UBKTĐU.

2. Đồng chí Võ Sỹ Mạnh - Đảng viên, GĐ Trung tâm Đảm bảo chất lượng, Phó Chủ nhiệm UBKTĐU.

3. Đồng chí Nguyễn Thu Thủy - Đảng uỷ viên, Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng, Trưởng Khoa Quản trị kinh doanh, Uỷ viên.

4. Đồng chí Nguyễn Lệ Hằng - Đảng viên, Trưởng phòng Thanh tra, Uỷ viên.

5. Đồng chí Trần Sĩ Lâm - Đảng viên, GV Khoa KT&KDQT, Uỷ viên.

3. Ban Tuyên giáo

Ban Tuyên giáo Đảng ủy là cơ quan giúp việc của Đảng ủy. Ban Tuyên giáo cùng với Văn phòng Đảng uỷ dự thảo các chương trình, kế hoạch công tác, định kỳ báo cáo với Đảng uỷ tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo theo tháng, theo quý hoặc theo năm.

Ban Tuyên giáo Đảng uỷ trường Đại học Ngoại thương khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 07 đồng chí sau:

1. Đồng chí Tăng Văn Nghĩa - Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa Sau Đại học, Trưởng Ban.

2. Đồng chí Vũ Thị Thanh Xuân - Đảng uỷ viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Phó Trưởng Ban.

3. Đồng chí Nguyễn Văn Triệu - Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Bí thư Đoàn trường, Uỷ viên.

4. Đồng chí Nguyễn Ngọc Lan - Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Công tác chính trị và Sinh viên, Uỷ viên.

5. Đồng chí Đặng Thị Nhàn - Đảng viên, Trưởng Khoa Tài chính ngân hàng, Uỷ viên.

6. Đồng chí Nguyễn Văn Thoan - Phó Bí thư Chi bộ, GĐ Trung tâm thông tin và Khảo thí, Uỷ viên.

7. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Bí thư Chi bộ, Phó GĐ Cơ sở II TP.HCM, Uỷ viên.

4. Ban Chuyên môn

Ban Chuyên môn Đảng ủy có chức năng tham mưu giúp Đảng uỷ việc lãnh đạo công tác chuyên môn trong Trường.

Ban Chuyên môn Đảng uỷ trường Đại học Ngoại thương khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 05 đồng chí sau:

1. Đồng chí Nguyễn Thu Thủy - Đảng uỷ viên, Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng, Trưởng Khoa Quản trị kinh doanh, Trưởng Ban.

2. Đồng chí Đào Ngọc Tiến - Đảng uỷ viên, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Quản lý khoa học, Phó Trưởng Ban.

3. Đồng chí Bùi Thị Lý - Chi uỷ viên, Trưởng Khoa KT&KDQT, Uỷ viên.

4. Đồng chí Nguyễn Minh Hằng - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa Luật, Uỷ viên.

5. Đồng chí Đinh Ngọc Lâm - Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa Tiếng Pháp, Uỷ viên.

5. Ban Kế hoạch phát triển

Ban Kế hoạch phát triển của Đảng ủy có chức năng tham mưu giúp Đảng uỷ việc lãnh đạo công tác thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động của Trường.

Ban Kế hoạch phát triển Đảng uỷ trường Đại học Ngoại thương khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 05 đồng chí sau:

1. Đồng chí Phạm Thu Hương - Đảng uỷ viên, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Kế hoạch tài chính, Trưởng Ban.

2. Đồng chí Từ Thúy Anh - Đảng uỷ viên, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa Kinh tế quốc tế, Phó Trưởng Ban.

3. Đồng chí Nguyễn Xuân Minh - Đảng uỷ viên, Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc thường trực Cơ sở II TP.HCM, Uỷ viên.

4. Đồng chí Nguyễn Trọng Hải - Bí thư Chi bộ, Phó GĐ thường trực cơ sở Quảng Ninh, Uỷ viên.

5. Đồng chí Vũ Thị Hiền - Chi uỷ viên, Trưởng phòng Quản lý dự án, Uỷ viên.

6. Văn phòng Đảng uỷ

Là đơn vị trực thuộc Đảng ủy Trường, có chức năng tham mưu và hậu cần, phục vụ sự lãnh đạo, điều hành công tác của Đảng ủy và thực hiện công tác Đảng vụ của Đảng ủy.

Văn phòng Đảng uỷ gồm 02 đồng chí sau:

1. Đồng chí Phạm Như Quỳnh - Bí thư Chi bộ, Chuyên viên VPĐU.

2. Đồng chí Nguyễn Thị Hiền - Đảng viên, Chuyên viên VPĐU.