Kết luận thanh tra ngày 16.7.2013

Ba công khai

Xem kết luận tại đây

Từ ngày 18/3/2013 đến ngày 08/5/2013, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Trường với 03 nội dung về tài chính, 05 nội dung về cơ sở vật chất, 02 nội dung về đào tạo và tuyển sinh, 03 nội dung về tổ chức cán bộ theo phản ánh của cơ quan có liên quan.

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 08/7/2013 của Đoàn Thanh tra, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) kết luận như sau:

A. KHÁI QUÁT CHUNG                                                      

1. Tên gọi, địa chỉ

Trường Đại học Ngoại thương là trường đại học công lập nằm trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Trường được thành lập theo Quyết định số 123/CP ngày 05/8/1967 của Thủ tướng Chính phủ. Trường có 03 cơ sở đào tạo tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Ninh.

Địa chỉ cơ sở chính: 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

Website: http://www.ftu.edu.vn.

2. Sứ mệnh

Đào tạo nhân tài và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh quốc tế, quản trị kinh doanh, tài chính - ngân hàng, công nghệ và ngoại ngữ; sáng tạo và chuyển giao tri thức khoa học đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phát triển năng lực học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện kỹ năng làm việc và sống trong môi trường quốc tế hiện đại. Trường còn là nơi phổ biến tri thức khoa học, nghề nghiệp cho cộng đồng doanh nghiệp và xã hội, là trung tâm văn hóa giữa các quốc gia và dân tộc trên thế giới.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

Xem tại đây!