Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học

Công khai

Dưới đây là Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học của Trường Đại học Ngoại thương theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo:

STT GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC  NGÀY CẤP HIỆU LỰC
1                                                                     Năm 2017 07/04/2017 07/04/2022