Khoa Sau Đại học

Các đơn vị

1. Tên đơn vị:

- Tiếng Việt: Khoa Sau đại học
- Tiếng Anh: Department of Graduate Studies

2. Link website của đơn vị: http://sdh.ftu.edu.vn/

3. Lịch sử hình thành và phát triển

Năm 1994, trường Đại học Ngoại thương đã được Chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học theo Quyết định số 450/TTg ngày 24/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ.

Để triển khai nhiệm vụ này, Khoa Sau đại được thành lập ngày 30/8/1995 theo Quyết định số 2992/GD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo với chức năng đào tạo nguồn nhân lực ở trình độ trên đại học trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại. Chặng đường hơn 25 năm qua, sự nghiệp đào tạo sau đại học của Trường Đại học Ngoại thương đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Vào thời điểm thành lập, Khoa mới chỉ triển khai đào tạo đơn ngành là chuyên ngành đào tạo Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế (cả trình độ thạc sĩ và tiến sĩ, nay chuyển sang tên gọi là Kinh tế quốc tế) theo Quyết định số 1955/QĐ-SĐH ngày 21/09/1992 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đến nay, Trường đã và đang đào tạo:

- Trình độ thạc sĩ: 11 ngành, chương trình đào tạo

(1) Kinh doanh thương mại (KDTM) - mã số: 8340121

(2) Quản trị kinh doanh (QTKD) - mã số: 8340101

(3) Điều hành cao cấp (EMBA) - mã số: 8340101

(4) Kinh tế quốc tế giảng dạy bằng tiếng Việt (KTQT) - mã số: 8310106

(5) Kinh tế quốc tế giảng dạy bằng tiếng Anh (MORIE) - mã số: 8310106

(6) Chính sách và Luật thương mại quốc tế (giảng dạy bằng tiếng Anh) theo định hướng nghiên cứu (MITPL_R) - mã số: 8310106

(7) Chính sách và Luật thương mại quốc tế (giảng dạy bằng tiếng Anh) theo định hướng ứng dụng (MITPL_A) - mã số: 8310106

(8) Luật Kinh tế (LKT) - mã số: 8380107

(9) Tài chính - Ngân hàng theo định hướng nghiên cứu (TCNH_NC) - mã số: 8340201

(10) Tài chính - Ngân hàng theo định hướng ứng dụng (TCNH_UD) - mã số: 8340201

(11) Quản lý kinh tế (QLKT) - mã số: 8340410

- Trình độ tiến sĩ: 02 ngành, chương trình đào tạo

(1) Kinh tế quốc tế (TS KTQT) - mã số: 9310106

(2) Quản trị kinh doanh (TS QTKD) - mã số: 9340101

Trong xu thế hội nhập quốc tế về đào tạo, Khoa đã thực hiện nhiều hoạt động hợp tác đào tạo sau đại học với nước ngoài. Năm 2001, các chương trình liên kết đào tạo đã bắt đầu được triển khai, đặt nền móng cho các chương trình liên kết nói chung của Trường Đại học Ngoại thương, cụ thể: Chương trình thạc sĩ Luật Kinh doanh quốc tế (Liên kết với Trường Đại học Tours, CH Pháp), Chương trình thạc sĩ thực hành Luật, Kinh tế, Quản trị, ngành Quản trị, chuyên ngành Dự án đổi mới và thiết lập mạng lưới kinh doanh liên kết với ĐH Nantes (Pháp) (Liên kết với Trường Đại học Nantes, CH Pháp), Chương trình thạc sĩ Nghiên cứu quan hệ kinh tế Á - Âu (Liên kết với Trường Đại học Rennes II, CH Pháp) và nhiều chương trình hợp tác trao đổi về kinh nghiệm quản lý đào tạo sau đại học khác. Hiện nay, các chương trình liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ do khoa quản lý trực tiếp bao gồm:

(1) Quản trị Dự án và Đổi mới (MI - Master in Management of Innovation/ Management of Innovative Projects) - hợp tác với Trường ĐH Nantes (CH Pháp)

(2) Thương mại và Quan hệ kinh tế Á - Âu (CREEA - Master mention Management et Commerce International/ Commerce et Relations Economiques Europe-Asie) - hợp tác với Trường ĐH Rennes 2 (CH Pháp)

Cho đến nay, Khoa đã và đang tổ chức 26 khoá đào tạo thạc sĩ với tổng số gần 5000 học viên cao học và 24 khoá đào tạo tiến sĩ với tổng số gần 230 nghiên cứu sinh. Đối với các chương trình hợp tác với nước ngoài, Khoa cũng đã đào tạo được gần 950 học viên,  đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, đa dạng quốc tịch và văn hóa, góp phần tạo nên môi trường học tập quốc tế và chuyên nghiệp tại Trường ĐH Ngoại thương.

Sự phát triển không ngừng về quy mô và chuyên ngành cũng như nâng cao chất lượng của đào tạo sau đại học đã làm cho Trường Đại học Ngoại thương trở thành một cơ sở đào tạo có uy tín cao đối với người học và xã hội, đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

4. Các thành tích, khen thưởng cấp trường và trên trường đã đạt được

Hằng năm đều được nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc hoặc tiên tiến

5. Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ

- GS, TS Hoàng Văn Châu (1995 - 1998) - Nguyên Hiệu trưởng Nhà trường

- PGS, TS Vũ Chí Lộc (1998 - 2004) - Nguyên Chủ tịch Hội đồng Trường

- PGS, TS Đỗ Thị Loan (2005 - 2008)

- PGS, TS Tăng Văn Nghĩa (2009 - nay)

6. Chức năng, nhiệm vụ hiện tại:

6.1. Chức năng

 Khoa Sau đại học có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ trong toàn trường.

6.2. Nhiệm vụ

Khoa Sau đại học có những nhiệm vụ sau:

a) Chủ trì xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các quy định về công tác đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và tổ chức thực hiện, hướng dẫn các đơn vị có liên quan thực hiện các quy định đó;

b) Nghiên cứu, tham mưu cho Ban giám hiệu về giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, đổi mới tổ chức đào tạo sau đại học, thí điểm mô hình đào tạo mới trình độ sau đại học tiếp nhận chuyển giao công nghệ và chương trình đào tạo từ các nước tiên tiến.

c) Đầu mối xây dựng và phát triển các ngành, chuyên ngành và chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ đáp ứng nhu cầu xã hội, theo định hướng phát triển của Trường:

- Chủ trì và phối hợp với Phòng Quản lý khoa học, các viện, khoa, bộ môn và các đơn vị có liên quan xây dựng đề án mở các ngành, chuyên ngành đào tạo sau đại học mới phù hợp với năng lực, định hướng phát triển của trường và nhu cầu xã hội;
- Chủ trì và phối hợp với Phòng Hợp tác quốc tế, Khoa chuyên môn và các đơn vị liên quan đề xuất với Hiệu trưởng về công nhận học phần và chuyển đổi kết quả học tập cho học viên sau đại học của Trường và học viên nước ngoài tham gia trong các chương trình trao đổi tại các chương trình sau đại học;
- Phối hợp với các Viện, Khoa và các đơn vị có liên quan định kỳ rà soát, nghiên cứu đổi mới; hoàn thiện mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo, cơ cấu kiến thức và phương pháp giảng dạy;
- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị chuyên môn trong việc cấp phát, quản lý mã số học phần, thẩm định đề cương chi tiết học phần trình độ sau đại học;

d) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và trình Ban giám hiệu về kế hoạch phát triển đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trên cơ sở khai thác các cơ hội phát triển, các cơ hội hợp tác gắn đào tạo với nghiên cứu với các tổ chức, đơn vị trong và ngoài nước, triển khai thực hiện kế hoạch khi được phê duyệt;

e) Thực hiện công tác quản lý đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ:
- Đề xuất phương thức tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh trình độ sau đại học theo quy định của Bộ GDĐT và phù hợp với thực tiễn của Trường; tổ chức nhập học học viên khóa mới, phân lớp, áp mã số sinh viên, chỉ định ban cán sự lớp lâm thời;
- Chủ trì và phối hợp với các viện, khoa, bộ môn và các đơn vị có liên quan tổ chức tuyển sinh nghiên cứu sinh và cao học theo kế hoạch của Trường và quy định của Bộ GDĐT;
- Chủ trì tổ chức xây dựng, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập, thời khóa biểu của các ngành, chuyên ngành, chương trình đào tạo trình độ sau đại học;
- Quản lý và lưu trữ: kết quả tuyển sinh, hồ sơ nhập học của học viên, nghiên cứu sinh, kết quả học tập, bảng điểm (bản gốc), hồ sơ tốt nghiệp của học viên, nghiên cứu sinh;
- Chủ trì tổ chức xây dựng, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập, thời khóa biểu của các chương trình đào tạo sau đại học;
- Theo dõi, kiểm soát việc thực hiện giờ lên lớp của giảng viên và học tập của học viên và nghiên cứu sinh;
- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các lễ khai giảng, bế giảng, phát bằng tốt nghiệp cho các học viên, nghiên cứu sinh đã tốt nghiệp;
- Phối hợp với Phòng Công tác chính trị và Sinh viên tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của Trường đối với học viên, nghiên cứu sinh; thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong học viên, nghiên cứu sinh;
- Chủ trì và phối hợp với các viện, khoa, bộ môn và các đơn vị có liên quan tham mưu cho Hiệu trưởng thành lập các ban, tiểu ban, hội đồng đánh giá chuyên đề, luận văn thạc sỹ, luận án tiến sĩ và các nội dung khác thuộc chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ theo quy định;
- Chủ trì và phối hợp với các Khoa đào tạo ngoại ngữ để đánh giá năng lực ngoại ngữ của học viên cao học và nghiên cứu sinh theo quy định;
- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo chất lượng trong đào tạo sau đại học;
- Chủ trì và phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính xây dựng kế hoạch động, kế hoạch ngân sách về hoạt động đào tạo sau đại học; chủ trì xác định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo sau đại học và triển khai thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học.
- Phối hợp với Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng và các đơn vị có liên quan tổ chức đánh giá các chương trình đào tạo để có những điều chỉnh cần thiết; triển khai công tác kiểm định chất lượng đối với các chương trình đào tạo thạc sĩ, tiên sĩ;
- Phối hợp với phòng Tổ chức – Nhân sự, Phòng Hợp tác quốc tế, các Viện, Khoa chuyên môn và các đơn vị có liên quan theo dõi, quản lý việc thực hiện hợp đồng mời giảng viên thỉnh giảng trong nước và nước ngoài cho các chương trình đào tạo sau đại học;

f) Quản lý các lớp ôn thi phục vụ tuyển sinh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ.
- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Hiệu trưởng tổ chức và quản lý các lớp bổ sung kiến thức cho cá nhân có nhu cầu nhằm đáp ứng yêu cầu đối với đối tượng tuyển sinh đào tạo thạc sĩ theo quy định;

g) Chủ trì và phối hợp với các viện, khoa, bộ môn và các đơn vị có liên quan quản lý một số chương trình liên kết đào tạo sau đại học theo quyết định của Hiệu trưởng;

h) Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra, kiểm soát các Cơ sở thuộc Trường trong việc quản lý, tổ chức thực hiện công tác đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ tại các Cơ sở theo quy định;

7. Đặc điểm nổi bật: 

Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, cung cấp cho các cơ quan, doanh nghiệp và xã hội lực lượng nguồn nhân lực phục vụ đắc lực trong các lĩnh vực chính trị - kinh tế - xã hội.

8. Cơ cấu tổ chức hiện tại

Ban Chủ nhiệm Khoa:

(1). PGS, TS Tăng Văn Nghĩa - Trưởng Khoa

(2). TS Nguyễn Văn Cảnh - Phó trưởng Khoa

Chuyên viên:

(1). ThS Nguyễn Thu Hà

(2). ThS Nguyễn Thị Thu Hằng

(3). ThS Ng uyễn Thị An Ly

(4). TS Cao Thị Hồng Vinh

(5). ThS Võ Thu Trang

(6). ThS Nguyễn Thúy Hạnh

(7). ThS Trần Thị Đoan Trang

9. Danh sách tên, liên hệ (email và số điện thoại) của từng cán bộ, giảng viên trong đơn vị (làm thành bảng chia dòng, cột)

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Email

1

PGS, TS Tăng Văn Nghĩa

Trưởng khoa

0904.230.929

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

TS Nguyễn Văn Cảnh

Phó Trưởng khoa

0918.555.588

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

ThS Nguyễn Thu Hà

Chuyên viên

0912.53.22.35

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

ThS Nguyễn Thu Hằng

Chuyên viên

0907.48.99.44

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

ThS Nguyễn Thị An Ly

Chuyên viên

0902.058.966

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

TS Cao Thị Hồng Vinh

Chuyên viên

0988.00.24.01

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

ThS Võ Thu Trang

Chuyên viên

0943.477.123

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

ThS Nguyễn Thúy Hạnh

Chuyên viên

0904.438.485

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

ThS Trần Thị Đoan Trang

Chuyên viên

0942.68.22.99

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10. Thông tin liên hệ: Email, địa điểm văn phòng.

Khoa Sau đại học - Phòng 906, tầng 9, nhà A,

Trường Đại học Ngoại thương  - Số 91 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 024 3.259.5158/ máy lẻ 215, 217

Website: http://sdh.ftu.edu.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/khoasaudaihoc.ftu/

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

HOTLINE: 035.3901.533

DMC Firewall is a Joomla Security extension!