Ngày 24/5/2018, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Trường Đại học Ngoại thương cùng Hội Hợp tác Pháp luật châu Âu - Việt Nam đã phối hợp tổ chức hội thảo quốc tế "Bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng: Kinh nghiệm Pháp, Châu Âu và Việt Nam”.

Ngày 18/05/2018, Khoa Kế toán - Kiểm toán - Trường Đại học Ngoại thương đã phối hợp cùng ACCA Việt Nam tổ chức buổi hội thảo "Tác động của công nghệ tới ngành Kế toán - Kiểm toán và những vấn đề đặt ra cho hoạt động đào tạo ngành Kế toán - Kiểm toán".

Các bài khác...