Thông báo Kết quả kiểm tra các môn điều kiện xét tuyển viên chức năm 2016

THÔNG BÁO

Trường Đại học Ngoại thương thông báo Kết quả kiểm tra các môn điều kiện xét tuyển viên chức năm 2016.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

---------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------------

             Hà Nội, ngày  28  tháng  10  năm  2016

 THÔNG BÁO

Kết quả kiểm tra các môn điều kiện xét tuyển viên chức năm 2016

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Quyết định số 1795/QĐ-ĐHNT-TCHC ngày 24/10/2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương về việc ban hành Quy định về tuyển dụng và ký kết hợp đồng làm việc đối với viên chức tại trường Đại học Ngoại thương, Nhà trường thông báo công khai kết quả kiểm tra các môn điều kiện xét tuyển viên chức năm 2016 (kết quả kèm theo).

- Thời gian nhận đơn phúc khảo: từ ngày 28/10/2016 đến hết ngày 07/11/2016 trong giờ hành chính tại Phòng Tổ chức Hành chính.

- Thời gian chấm phúc khảo: từ ngày 08/11/2016 đến hết ngày 10/11/2016.

Sau thời gian chấm phúc khảo, Nhà trường sẽ thông báo kết quả các ứng viên đủ điều kiện xét tuyển (ứng viên đủ điều kiện xét tuyển phải tham dự đủ các bài kiểm tra theo quy định, mỗi bài kiểm tra phải đạt từ 50 điểm trở lên).

Xin trân trọng thông báo.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

CHỦ TỊCH HĐ XÉT TUYỂN

 

 

(đã ký)

PGS. TS Bùi Anh Tuấn

 

Kết quả kiểm tra các môn điều kiện xét tuyển viên chức năm 2016, xem chi tiết tại đây!

Our website is protected by DMC Firewall!