Thông báo về việc thực hiện Bảo hiểm y tế sinh viên năm học 2016-2017

THÔNG BÁO

Thông báo về việc thực hiện Bảo hiểm y tế sinh viên năm học 2016-2017.

Căn cứ luật bảo hiểm y tế (BHYT) của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ tư; số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008;

Thực hiện công văn 1656/BHYT-TP ngày 06/08/2015 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn bổ sung thu Bảo hiểm y tế Học sinh –Sinh viên năm học 2016- 2017;

Thực hiện công văn số 334/BHXHQ ngày 17/08/2016 về việc thực hiện BHYT đối với Học sinh - Sinh viên năm học 2016-2017.

Để thực hiện tốt công tác BHYT cho sinh viên năm học 2016-2017 phòng Y tế đề nghị sinh viên trong toàn trường  tham gia đầy đủ Bảo hiểm y tế sinh viên theo quy định.

Mức thu theo lương cơ bản hiện tại là: 1,210,000đ x 4,5% x 70% x 11 tháng

Cụ thể:  1,210,000đ x 4,5% x 70% x 11 =  419,265đ  (Bốn trăm mười chín nghìn hai trăm sáu mươi lăm đồng chẵn)

Mức thu BHYT: K53, K54 là:  419,265đ   (từ 01/02/2017- 31/12/2017)

Mức thu K52: 1,210,000đ x 4,5% x 70% x 7 tháng = 266,805đ (từ 01/02/2017 đến 31/08/2017)

  • Thời gian thu BHYT: Từ ngày 09/02/2017 đến 16h00 ngày 14/02/2017.
  • Địa điểm: Phòng Y tế tầng 1 nhà B.

Đề nghị lớp trưởng thu kinh phí mua BHYT, lập danh sách theo mẫu kèm theo (bản mềm gửi về gmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nộp về phòng Y tế đúng thời hạn để tổng hợp làm thủ tục mua và phát hành thẻ.

Đối với sinh viên đã tham gia BHYT theo đối tượng khác thì phải nộp lại bản photo thẻ BHYT.

Lưu ý: Tham gia BHYT là hình thức bắt buộc sau thời hạn trên sinh viên tự chịu trách nhiệm về hình thức kỷ luật của nhà trường.

Mẫu danh sách

Our website is protected by DMC Firewall!