Thông báo Kết quả kiểm tra đánh giá trình độ ngoại ngữ 2 xét tuyển viên chức năm 2019

THÔNG BÁO

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Căn cứ Quyết định số 1795/QĐ-ĐHNT-TCHC ngày 24/10/2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương về việc ban hành Quy định về tuyển dụng và ký kết hợp đồng làm việc đối với viên chức tại trường Đại học Ngoại thương, Nhà trường thông báo công khai kết quả kiểm tra đánh giá trình độ ngoại ngữ 2 xét tuyển viên chức năm 2019 (kết quả kèm theo).

- Thời gian nhận đơn phúc khảo: từ ngày 25/09/2019 đến hết ngày 27/09/2019 trong giờ hành chính tại Phòng Tổ chức Hành chính.

- Thời gian chấm phúc khảo: từ ngày 28/09/2019 đến hết ngày 30/09/2019.

Sau thời gian chấm phúc khảo, Nhà trường sẽ thông báo kết quả các ứng viên đủ điều kiện xét tuyển (ứng viên đủ điều kiện xét tuyển phải tham dự đủ các bài kiểm tra theo quy định, mỗi bài kiểm tra phải đạt từ 50 điểm trở lên).

Xin trân trọng thông báo.

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị có liên quan;

- Ứng viên đăng ký dự thi;

- Lưu: VT, TCHC

HIỆU TRƯỞNG

CHỦ TỊCH HĐ XÉT TUYỂN

 (đã ký)

 PGS. TS Bùi Anh Tuấn

Our website is protected by DMC Firewall!