Tọa đàm với diễn giả từ World Quant US "WorldQuant Challenge - Quantitative Finance Research Consultant Program"

07:30
Nội dung:  Tọa đàm với diễn giả từ World Quant US "WorldQuant Challenge - Quantitative Finance Research Consultant Program".
Thành phần: Giảng viên, SV khoa TCNH và những người quan tâm.
Địa điểm:  Hội trường D201.