Tọa đàm khoa học: "Xuất siêu năm 2016: Điểm sáng trong bức tranh XNK hàng hóa của VN"

08:00
Nội dung:  Tọa đàm khoa học: "Xuất siêu năm 2016: Điểm sáng trong bức tranh XNK hàng hóa của VN".
Thành phần:   Giảng viên Khoa KT và KDQT; SV CTTT ngành KT và các SV quan tâm; Theo giấy mời.
Địa điểm:  Phòng HTQT Liên Việt A1001.