Tiếp xã giao Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới và Bài nói chuyện của Ông Francis Gurry, Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới với giảng viên, sinh viên trường Đại học Ngoại thương

10:30
Nội dung:  Tiếp xã giao Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới và bài nói chuyện của Ông Francis Gurry, Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới với giảng viên và sinh viên trường ĐHNT.
Thành phần:  Các đồng chí: Tuấn (HT), Lê Thủy (PHT), Nam, Đ.Hà (P.HTQT), Lê Hà (K.KT&KDQT), Các giảng viên và sinh viên đại học Ngoại thương theo thư mời và thông báo.
Địa điểm:  Phòng A806 và Hội trường D201.