Diễn đàn Hợp tác giữa Doanh nghiệp và Nhà trường

08:30
Nội dung:  Diễn đàn Hợp tác giữa Doanh nghiệp và Nhà trường.
Thành phần: Các đồng chí: Tuấn (HT); Lê Thủy, Nguyễn Thủy (PHT); Trưởng/phó các đơn vị trong toàn trường; khách mời (các tổ chức, doanh nghiệp) và cán bộ, giảng viên quan tâm.
Địa điểm:  Phòng Hội thảo tầng 3 TT VJCC.