Thực hiện kế hoạch ĐGKQRL năm học 2015 - 2016, Phòng CTCT&SV đề nghị các đơn vị triển khai công tác ĐGKQRL sinh viên học kì I năm học 2015- 2016 cho các sinh viên đại học chính quy, liên thông của khoa/cơ sở theo đúng kế hoạch (có bản hướng dẫn tổ chức họp lớp và triển khai ĐGKQRLSV đính kèm).

Các bài khác...