Chương trình CLC Luật Thương mại Quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp

Các chương trình chất lượng cao và định hướng nghề nghiệp quốc tế

Chương trình CLC Luật Thương mại Quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp.