Thông báo Kế hoạch học tập của sinh viên, học viên các loại hình/bậc đào tạo từ ngày 22/02/2021 đến hết ngày 07/03/2021

THÔNG BÁO

Căn cứ Chỉ thị 79/CT-BGDĐT ngày 28/01/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo;

Căn cứ thực tế diễn biến của dịch bệnh Covid-19,

Căn cứ quyết định của Tập thể lãnh đạo trường ĐHNT tại cuộc họp ngày 09/02/2021, Phòng Quản lý đào tạo thông báo:

Sinh viên, học viên các loại hình/bậc đào tạo tại Trụ sở chính Hà Nội, Cơ sở II – Tp Hồ Chí Minh và Cơ sở Quảng Ninh học KHÔNG TẬP TRUNG từ ngày 22/02/2021 (tức ngày 11 Tết âm lịch) đến hết ngày 07/03/2021.
I. Đối với Trụ sở chính Hà Nội và Cơ sở Quảng Ninh:

1. Điều chỉnh tổ chức các lớp học phần tín chỉ của giai đoạn 1 học kỳ 2 năm học 2020-2021 của hệ đại học chính quy như sau:

a. Toàn bộ các học phần tín chỉ được tổ chức giảng dạy trực tuyến từ ngày 22/02/2021 đến hết ngày 07/03/2021 theo đúng thời khóa biểu đang triển khai từ đầu học kỳ, sử dụng hệ thống LMS hoặc phần mềm TEAMS theo hướng dẫn của Trung tâm Công nghệ thông tin (đã gửi đến email của toàn bộ cán bộ, giảng viên và sinh viên ngày 28/01/2021).

2. Về kế hoạch học Giáo dục Quốc phòng - an ninh dành cho sinh viên khóa 58, 59: hoãn việc tổ chức Đợt 1 (dự kiến Đợt 1 tổ chức từ ngày 21/02/2021 đến ngày 18/03/2021) cho đến khi có thông báo mới. Các sinh viên thuộc nhóm học Đợt 1 sẽ tiếp tục học các học phần tín chỉ theo thời khóa biểu đang theo học từ đầu học kỳ (điều chỉnh tịnh tiến lịch lên 03 tuần). Các Đợt 2, 3 ,4 thực hiện theo kế hoạch đã thông báo.

3. Đối với các loại hình/bậc đào tạo khác, kế hoạch học tập cụ thể được thực hiện theo thông báo của các đơn vị quản lý đào tạo (Khoa SĐH, Khoa ĐTTT&PTNN, Khoa ĐTQT, Trung tâm Phát triển Quốc tế).

II. Đối với Cơ sở II – Tp. Hồ Chí Minh

Tiến độ học tập của sinh viên chính quy Cơ sở II-Tp. Hồ Chí Minh, sinh viên, học viên của các bậc/hệ đào tạo khác sẽ thực hiện theo thông báo cụ thể của Cơ sở II.

Trên cơ sở tình hình dịch bệnh và các thông báo tiếp theo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ/ Ban/ Ngành chức năng và các địa phương, Nhà trường sẽ có thông báo về kế hoạch học tập sau thời gian trên.

Trân trọng thông báo./.