Sidebar

Magazine menu

26
Sun, Mar

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công - Người chiến sĩ cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và Cách mạng Việt Nam (07/08/1912 - 07/08/2022)

Công tác Đảng

Đồng chí Võ Chí Công - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (nay là Chủ tịch nước), Nguyên Thường trực Ban Bí thư, Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (Nay là Phó Thủ tướng Chính phủ), Nguyên Cố vấn Ban chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam là một người chiến sĩ cộng sản trung kiên, một nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Nam.

Trong suốt 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc, đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, hòa bình, thống nhất đất nước. Những mốc son trên con đường hoạt động cách mạng thời kỳ này của đồng chí đã được ghi vào lịch sử của Đảng ta, tô đậm trang sử kháng chiến oai hùng của quân và dân Nam Trung Bộ.
Không chỉ là một người chiến sĩ cộng sản, một bậc tiền bối cách mạng, đồng chí còn là một nhà lãnh đạo tài năng của Đảng, Nhà nước, có nhiều công lao, đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Sự thành công của cơ chế khoán trong nông nghiệp và đổi mới cơ chế quản lý kinh tế có sự đóng góp to lớn của đồng chí Võ Chí Công, góp phần quan trọng để Đảng ta đề ra đường lối đổi mới đất nước một cách đúng đắn, vững chắc. Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, đồng chí đã có những đóng góp quan trọng vào đổi mới hoạt động của Quốc hội, đặc biệt là công tác lập hiến và lập pháp với sự ra đời của bản Hiến pháp năm 1992 - Hiến pháp của thời kỳ đổi mới, được Quốc hội thông qua, đánh dấu mốc lịch sử về công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, làm cơ sở vững chắc cho việc xây dựng hệ thống pháp luật, quản lý mọi mặt hoạt động của đất nước sau này.
Gần 80 năm hoạt động cách mạng, cuộc đời của đồng chí Võ Chí Công gắn liền với quá trình cách mạng, với những sự kiện lịch sử oanh liệt của Đảng và Nhân dân ta trong suốt thế kỷ XX. Đồng chí là tấm gương cao đẹp của một người cộng sản kiên cường, mẫu mực, là một trong những người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, suốt đời tận trung với nước, tận hiếu với dân.


Trong những năm tháng đấu tranh giành chính quyền, kháng chiến, đồng chí không quản ngại hy sinh, gian khổ, luôn nêu cao tinh thần kiên cường, bất khuất trước kẻ thù. Khi đảm nhiệm các cương vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đồng chí luôn là tấm gương sáng về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nói đi đôi với làm, nếp sống khiêm tốn, giản dị, giàu tình nghĩa, hết lòng thương yêu đồng chí, đồng bào; luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc, giữ vững nguyên tắc, nhưng luôn bám sát thực tiễn, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám nhận trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân.
Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Võ Chí Công là dịp để cán bộ, Đảng viên và sinh viên trường ĐH Ngoại thương học tập và noi theo tấm gương của đồng chí - một nhà lãnh đạo hết sức năng động và sáng tạo trong tư duy và hành động, tạo nên những bước tiến đột phá trong công cuộc đổi mới.
Hiện nay, ở Thủ đô Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và quê hương Quảng Nam, Đà Nẵng đều có đường phố mang tên ông.