Quy định tạm thời về tiêu chuẩn sáng kiến và quy trình xét công nhận sáng kiến của Trường Đại học Ngoại thương

Văn bản - Quy định

Quy định tạm thời về tiêu chuẩn sáng kiến và quy trình xét công nhận sáng kiến của Trường Đại học Ngoại thương

Nội dung Quy định tạm thời về tiêu chuẩn sáng kiến và quy trình xét công nhận sáng kiến của Trường Đại học Ngoại thương, xem chi tiết tại đây!