Sidebar

Magazine menu

28
Wed, Sep
27 Bài viết mới

Giới thiệu Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hội đồng trường

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

1. Cơ cấu tổ chức

Hội đồng trường Trường Đại học Ngoại thương, nhiệm kỳ 2020 – 2025, được công nhận theo Quyết định số 2412/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hội đồng trường Trường Đại học Ngoại thương nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 19 thành viên, bao gồm: Bí thư Đảng ủy trường, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường; Đại diện giảng viên, viên chức và người lao động của một số khoa, phòng, Cơ sở II; Đại diện của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các thành viên bên ngoài đang hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ, sản xuất, kinh doanh có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Nhà trường. 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2020-2025

 1. PGS. TS Lê Thị Thu Thủy

Chức vụ/Đơn vị hiện nay: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường

 

2. PGS. TS Bùi Anh Tuấn

Chức vụ/Đơn vị hiện nay: Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

 

3. PGS. TS Phạm Thu Hương

Chức vụ/Đơn vị hiện nay: Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường

 

4. PGS. TS Đào Ngọc Tiến
Chức vụ/Đơn vị hiện nay: Phó Hiệu trưởng

 

5. PGS. TS Từ Thúy Anh
Chức vụ/Đơn vị hiện nay: Tổng biên tập Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế

 

6. ThS Trần Thị Mỹ Hạnh
Chức vụ/Đơn vị hiện nay: Kế toán trưởng, Trưởng Phòng Kế hoạch – Tài chính

 

7. PGS. TS Vũ Thị Hiền
Chức vụ/Đơn vị hiện nay: Chủ tịch Công đoàn trường, Trưởng phòng Quản lý đào tạo

 

8. PGS. TS Bùi Thị Lý
Chức vụ/Đơn vị hiện nay: Viện trưởng Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế

 

9. PGS. TS Nguyễn Xuân Minh
Chức vụ/Đơn vị hiện nay: Giám đốc Cơ sở II tại Thành phố Hồ Chí Minh

 

10. PGS. TS Vũ Hoàng Nam
Chức vụ/Đơn vị hiện nay: Trưởng phòng Quản lý khoa học

 

11. PGS. TS Tăng Văn Nghĩa
Chức vụ/Đơn vị hiện nay: Trưởng Khoa Sau Đại học, Thư ký Hội đồng trường

 

12. PGS. TS Lê Thái Phong
Chức vụ/Đơn vị hiện nay: Trưởng Khoa Quản trị kinh doanh

 

13. Trần Minh Châu
Chức vụ/Đơn vị hiện nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường

 

14. PGS. TS Nguyễn Thu Thủy
Chức vụ/Đơn vị hiện nay: Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

15. TS Nguyễn Hoàng Giang
Chức vụ/Đơn vị hiện nay: Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

 

16. ThS Nguyễn Tuấn Hải

Chức vụ/Đơn vị hiện nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tập đoàn Alphanam

 

17. TS Vũ Viết Ngoạn

Chức vụ/Đơn vị hiện nay: Chuyên gia kinh tế, Nguyên Tổ trưởng Tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ

 

18. ThS Nguyễn Đức Vinh

Chức vụ/Đơn vị hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

 

19. ThS Trần Anh Vương

Chức vụ/Đơn vị hiện nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần Đầu tư BVG

 

 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Giáo dục Đại học (Luật số: 34/2018/QH14) quy định, Hội đồng trường là tổ chức quản trị, thực hiện quyền đại diện của chủ sở hữu và các bên có liên quan. Hội đồng trường có trách nhiệm và quyền hạn sau đây: 

  • Quyết định về chiến lược, kế hoạch phát triển, kế hoạch hằng năm của trường đại học; chủ trương phát triển trường đại học thành đại học hoặc việc sáp nhập với trường đại học khác;
  • Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế tài chính, quy chế dân chủ ở cơ sở của trường đại học phù hợp với quy định của Luật Giáo dục đại học và quy định khác của pháp luật có liên quan;
  • Quyết định phương hướng tuyển sinh, mở ngành, đào tạo, liên kết đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; chính sách bảo đảm chất lượng giáo dục đại học, hợp tác giữa trường đại học với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động;
  • Quyết định về cơ cấu tổ chức, cơ cấu lao động, thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các đơn vị của trường đại học; ban hành danh mục vị trí việc làm, tiêu chuẩn và điều kiện làm việc của từng vị trí; quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động phù hợp với quy định của pháp luật;
  • Quyết định và trình cơ quan quản lý có thẩm quyền ra quyết định công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm hiệu trưởng trường đại học; bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm phó hiệu trưởng trường đại học trên cơ sở đề xuất của hiệu trưởng trường đại học; việc quyết định các chức danh quản lý khác do quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học quy định; tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động hằng năm của chủ tịch hội đồng trường, hiệu trưởng trường đại học; lấy phiếu tín nhiệm đối với chủ tịch hội đồng trường, hiệu trưởng trường đại học vào giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất theo quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học;
  • Quyết định chính sách thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển trường đại học; chính sách học phí, hỗ trợ người học; phê duyệt kế hoạch tài chính; thông qua báo cáo tài chính hằng năm, báo cáo quyết toán kinh phí đối với các nguồn thu hợp pháp của trường đại học;
  • Quyết định chủ trương đầu tư và sử dụng tài sản có giá trị lớn thuộc thẩm quyền của trường đại học theo quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học; quyết định chính sách tiền lương, thưởng, quyền lợi khác của chức danh lãnh đạo, quản lý trường đại học theo kết quả, hiệu quả công việc và vấn đề khác theo quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học;
  • Giám sát việc thực hiện quyết định của hội đồng trường, việc tuân thủ pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của trường đại học và trách nhiệm giải trình của hiệu trưởng trường đại học; giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của trường đại học; báo cáo hằng năm trước hội nghị toàn thể của trường đại học về kết quả giám sát và kết quả hoạt động của hội đồng trường;
  • Tuân thủ pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cơ quan quản lý có thẩm quyền và các bên liên quan về các quyết định của hội đồng trường; thực hiện công khai, minh bạch thông tin, chế độ báo cáo; chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền; thực hiện trách nhiệm giải trình trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của hội đồng trường; chịu sự giám sát của xã hội, cá nhân và tổ chức trong trường đại học;
  • Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn khác được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học.