Thông báo thu tiền Bảo hiểm Y tế sinh viên năm 2018

THÔNG BÁO

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) của Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ tư số 25/2008/QH 12 ngày 14/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ – CP ngày 27/07/2009 của Chính phủ, quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT;

Căn cứ công văn số 1820/BHXH - QLT ngày 20/07/2017 của Bảo hiểm thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV năm học 2017 -2018.

Để đảm bảo thực hiện lộ trình BHYT toàn dân, kể từ ngày 01/01/2014 học sinh, sinh viên bắt buộc phải tham gia Bảo hiểm y tế. Trường Đại học Ngoại Thương thông báo:Yêu cầu 100% sinh viên trong trường tham gia Bảo hiểm y tế;

Thời gian thu BHYT từ: 5/02/2018 đến  06/02/2018;

Sáng: từ  8h15 – 11h00:

Chiều: từ 13h45 – 16h00:

Địa điểm nộp tiền: Phòng Kế hoạch – tài chính tầng 2 Nhà A.

Số tiền được tính theo CT: (1,300,000 x 4,5% x 70% x số tháng tham gia).

Cụ thể:

 + Đối với sinh viên các khóa: K54, K55, (K56 bổ sung): Mua thẻ BHYT 11tháng hạn sử dụng từ 01/02/2018 đến 31/12/2018. Số tiền là: 450,450đ (Bốn trăm năm mươi nghìn, bốn trăm năm mươi đồng chẵn).

+ Đối với sinh viên khóa 53: Chỉ được mua thẻ BHYT đến khi ra trường (07  tháng) thời hạn sử dụng từ 01/02/2018 đến 31/08/2018. Số tiền là: 286,650đ (Hai trăm tám mươi sáu nghìn sáu trăm năm mươi đồng chẵn).

Đề nghị lớp trưởng thu kinh phí, lập danh sách sinh viên tham gia BHYT theo mẫu chuyển xuống phòng Kế hoạch – Tài Chính đúng thời gian quy định.

Danh sách sinh viên tham gia BHYT: Tải tại đây!

 Những Sinh viên không tham gia BHYT, Phòng Y tế sẽ gửi danh sách lên Nhà trường có hình thức kỷ luật theo quy định hiện hành.

Ghi chú: Những sinh viên  thuộc đối tượng người nghèo, cận nghèo, thân nhân người có công, Quân đội, Công an… đã được cấp thẻ BHYT không phải tham gia BHYT tại trường (yêu cầu photo thẻ BHYT nộp tại Phòng y tế từ ngày 05/02 đến 06/02/2018).