Văn bản - Quy định

Ngày 27/8/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, Nghị định có một số nội dung cơ bản sau:

Ngày 29/6/2021, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 03/2021/TT-BNV (gọi tắt là Thông tư 03) sửa đổi, bổ sung một số điều về chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Một số điểm mới sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau:

More Articles ...