Thanh niên Việt Nam - Trách nhiệm, sáng tạo, nhiệt huyết, tiên phong

Đoàn thanh niên - Hội sinh viên - Các CLB sinh viên

Hôm nay, ngày 15/10, kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2021).

Hội LHTN Việt Nam là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội LHTN Việt Nam có mục đích đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước cổ vũ thanh niên xây hoài bão lớn, rèn đức luyện tài, lập thân lập nghiệp, phát huy tài năng và sức trẻ của thanh niên, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.


Chào mừng 65 năm Ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam, Đoàn viên, Thanh niên trường ĐH Ngoại thương quyết tâm phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh sáng tạo, nhiệt huyết tiên phong của những “người Ngoại thương”, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa trường ĐH Ngoại thương trở thành trường đại học đổi mới, sáng tạo cũng như đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì một đất nước Việt Nam phồn vinh, hùng cường.