Sidebar

Magazine menu

26
Sun, Mar

Lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị cho Đảng viên mới khóa 31B

Công tác Đảng

Trong 5 ngày từ ngày 18/08 đến ngày 22/08/2022, Đảng bộ khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội đã tổ chức Lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị cho Đảng viên mới khóa 31B tại trường ĐH Ngoại thương.

 

Tham dự buổi khai giảng khóa học có PGS, TS Nguyễn Quốc Bảo - Nguyên Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Báo cáo viên; ThS. Phạm Như Quỳnh - Chánh văn phòng Đảng - Đoàn thể cùng 143 học viên đến từ các trường ĐH Ngoại thương, ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Thủ đô, ĐH Mỹ thuật công nghiệp,...

Phát biểu tại buổi khai giảng, ThS. Phạm Như Quỳnh nhấn mạnh lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới nhằm trang bị cho đảng viên dự bị những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản về đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng; về đạo đức và nhiệm vụ của đảng viên, đồng thời nâng cao khả năng nhìn nhận của đảng viên mới trong việc tiếp cận các vấn đề xã hội, qua đó sẽ có sự rèn luyện, phấn đấu, nỗ lực không ngừng để tự hoàn thiện, đóng góp tốt nhất cho cơ quan, đơn vị và xã hội; có đủ bản lĩnh theo đuổi mục tiêu, lý tưởng của Đảng để phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu, xứng đáng danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Do đó, các học viên phải xác định động cơ học tập đúng đắn, nghiêm túc, tự giác; tích cực nghiên cứu trao đổi trong quá trình học tập, chấp hành tốt nội quy, quy chế lớp học.

Trong khóa học, báo cáo viên đã trình bày và thảo luận về các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ; Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Bảo vệ tài nguyên môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.