Các thông báo

Thông báo về việc tổ chức khám mắt miễn phí cho sinh viên tại trường ĐH Ngoại thương.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

PHONG Y TẾ

------------

Số:            /TB-ĐHNT-YT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------

           Hà Nội, ngày 10 tháng 05  năm 2017

THÔNG BÁO

(V/v tổ chức khám mắt miễn phí tại trường cho sinh viên)

Bệnh viên Mắt Quốc tế DND có thư ngõ về hợp tác chương trình “ Mắt sáng sinh viên 2017” và Kế hoạch khám khúc xạ cho sinh viên Trường đại học Ngoại Thương ngày 27/04/2017 đã được ban giám hiệu phê duyệt với nội dung:

- Khám và tư vấn chăm sóc mắt miễn phí dành cho sinh viên toàn trường Đại học Ngoại Thương.

- Tặng 1000 thẻ khúc xạ miễn phí trị giá 600.000đ/thẻ, mắt  các tật khúc xạ với độ khúc xạ trên 2 DIOP hoặc bất đồng khúc xạ giữa 2 mắt (Thời hạn sử dụng thẻ 1 năm).

Thời gian, địa điểm:

 - Thời gian: Ngày 16, 17, 18 tháng 05 năm 2017.

Địa điểm : Tại sảnh tầng 1 nhà B Trường đại học Ngoại Thương (Phòng Y tế).

 Phòng y tế thông báo để sinh viên trong toàn trường được biết và tham gia.

Trân trọng!

 

 

                                                                                                            TRƯỞNG PHÒNG Y TẾ

                           BS. Nguyễn Thị Hồng Vân