Sidebar

Magazine menu

19
Fri, Jul

ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐÀO TẠO

Trang thông tin dành cho học viên cao học, nghiên cứu sinh: Link!

Trường Đại học Ngoại thương là một cơ sở uy tín đào tạo các chương trình ở trình độ thạc sĩ và tiến sĩ. Bậc đào tạo thạc sĩ gồm 6 ngành với 11 chương trình, bậc đào tạo trình độ tiến sĩ gồm 4 ngành. Cụ thể:
A. Đào tạo trình độ thạc sĩ: 6 ngành với 11 chương trình, cụ thể:
I. Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh:
1. Kinh tế quốc tế - MIE, định hướng nghiên cứu
2. Chính sách và Luật Thương mại quốc tế - MITPL, ngành Kinh tế quốc tế, định hướng ứng dụng
3. Chính sách và Luật Thương mại quốc tế - MITPL, ngành Kinh tế quốc tế, định hướng nghiên cứu
II. Chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt
1. Kinh tế quốc tế, định hướng ứng dụng
2. Quản lý kinh tế, định hướng ứng dụng
3. Kinh doanh thương mại, định hướng ứng dụng
4. Quản trị kinh doanh, định hướng ứng dụng
5. Điều hành cao cấp – EMBA, ngành Quản trị kinh doanh, định hướng ứng dụng
6. Luật Kinh tế, định hướng ứng dụng
7. Tài chính – Ngân hàng, định hướng ứng dụng
8. Tài chính – Ngân hàng, định hướng nghiên cứu
B. Đào tạo trình độ tiến sĩ: 3 ngành, cụ thể:
1. Kinh tế quốc tế
2. Quản trị kinh doanh
3. Luật Kinh tế (Mở ngành năm 2023)
4. Tài chính – Ngân hàng (Mở ngành năm 2023)