Sidebar

Magazine menu

11
Sun, Jun

Thông báo về việc điều chỉnh mức thu học phí năm học 2022-2023

THÔNG BÁO

Thông báo về việc điều chỉnh mức thu học phí năm học 2022-2023

Căn cứ Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022-2023;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐT ngày 07/02/2023 của Hội đồng trường về việc điều chỉnh mức thu học phí các loại hình đào tạo năm học 2022-2023;

Trường Đại học Ngoại thương thông báo về việc điều chỉnh mức học phí năm học 2022-2023 đối với Nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên năm học 2022-2023 như sau:

1. Điều chỉnh mức thu học phí năm học 2022-2023

- Ban hành Quyết định số 209/QĐ-ĐHNT ngày 07/02/2023 về việc điều chỉnh mức học phí năm học 2022-2023, thay thế Quyết định số 1818/QĐ-ĐHNT ngày 12/07/2022 của Hiệu trưởng về mức học phí các loại hình đào tạo năm học 2022-2023.

2. Thông tin số tiền chênh lệch học phí học kỳ 1 năm học 2022-2023

- Căn cứ vào mức thu học phí năm học 2022-2023 tại mục 1 thông báo này, Trường sẽ tính lại học phí phí học kì 1 năm học 2022-2023. Người học kiểm tra bằng account cá nhân của mình tại trang web: http://ftugate.ftu.edu.vn/

3. Cách thức xử lý đối với học phí còn dư (nếu có)

- Đối với người học đã hoàn thành việc nộp học phí học kì 1 năm học 2022-2023 cho Trường, số tiền chênh lệch học phí sẽ được bù trừ vào học phí của học kì 2 năm học 2022-2023.

- Đối với người học đã hoàn thành việc nộp học phí học kì 1 năm học 2022-2023 cho Trường nhưng không đăng ký học phần trong học kì 2 năm học 2022-2023, người học có thể đề nghị Trường hoàn trả tiền học phí chênh lệch. Người học liên hệ Phòng Kế hoạch - Tài chính để được hướng dẫn chi tiết./.