Sidebar

Magazine menu

06
Wed, Dec

Cuộc Cách mạng tháng Tám và bài học về phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước

Công tác Đảng

Cách đây 77 năm, ngày 19/08/1945, nhân dân cả nước đã đồng loạt vùng dậy, tiến hành Tổng khởi nghĩa, giành chính quyền để làm nên thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám vĩ đại.

Thành quả của cuộc Cách mạng tháng Tám bắt nguồn từ bản lĩnh trí tuệ, tinh thần độc lập, tự chủ và sáng tạo của Ðảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, là sự vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, trong điều kiện cụ thể của nước ta một cách đúng đắn, độc lập, tự chủ và sáng tạo, để lại những bài học vô giá trong quá trình cách mạng, xây dựng và phát triển đất nước ta sau này.
Cách mạng tháng Tám năm 1945 là cuộc cách mạng tiêu biểu cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại. Cuộc cách mạng lấy dân làm gốc, tập hợp nhân dân đã tạo nên một cao trào khởi nghĩa rộng khắp, mạnh mẽ chưa từng thấy với đông đảo lực lượng tham gia, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giai cấp, tầng lớp trong cả nước. Nhờ gắn bó mật thiết với nhân dân, dựa vào dân, phát huy sức mạnh của dân, Ðảng đã lãnh đạo nhân dân ta làm Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công.
Kỷ niệm lần thứ 77 Cách mạng tháng Tám, có lẽ bài học về việc chủ động, linh hoạt nắm bắt thời cơ, vận dụng sáng tạo lý luận trong bối cảnh thực tiễn là một trong những bài học quý giá đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày hôm nay, cũng là một bài học có giá trị đối với mọi tổ chức, cá nhân có khát vọng, bản lĩnh và trách nhiệm đối với đất nước, dân tộc, trong đó có trường ĐH Ngoại thương.