Sidebar

Magazine menu

19
Fri, Jul
38 Bài viết mới

Giới thiệu Hội đồng trường Đại học Ngoại thương nhiệm kỳ 2015 – 2020

Hội đồng trường

Giới thiệu Hội đồng trường Đại học Ngoại thương nhiệm kỳ 2015 – 2020

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

1.Cơ cấu tổ chức 

Hội đồng trường Trường Đại học Ngoại thương, nhiệm kỳ 2015 – 2020, được thành lập theo Quyết định số 1832/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hội đồng trường Trường Đại học Ngoại thương nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 17 thành viên, bao gồm: Bí thư Đảng ủy trường, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường; Đại diện giảng viên của một số khoa, phòng, Cơ sở II; Đại diện của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các thành viên bên ngoài đang hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ, sản xuất, kinh doanh có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Nhà trường. 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2015-2020 

TT

Họ tên

Chức vụ/Đơn vị hiện nay

1

PGS, TS Lê Thi Thu Thủy

Chủ tịch Hội đồng trường,

2

PGS, TS Bùi Anh Tuấn

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

3

PGS, TS Đào Thị Thu Giang

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng

4

TS Phạm Thu Hương

Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường

5

ThS Hoàng Tuấn Dũng

Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM trường

6

PGS, TS Đào Ngọc Tiến

Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính,

Thư ký Hội đồng trường

7

PGS, TS Vũ Hoàng Nam

Trưởng Phòng Quản lý Khoa học

8

PGS, TS Bùi Thị Lý

Viện trưởng Viện KT&KDQT

9

PGS, TS Nguyễn Xuân Minh

Giám đốc Cơ sở II tại TP. HCM

10

PGS, TS Lê Thái Phong

Trưởng Khoa Quản trị Kinh Doanh

11

PGS, TS Từ Thúy Anh

Trưởng Khoa Kinh tế Quốc tế

12

PGS, TS Tăng Văn Nghĩa

Trưởng Khoa Sau đại học

13

PGS, TS Nguyễn Thu Thủy

Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học – Bộ GD&ĐT

14

ThS Nguyễn Tuấn Hải

Chủ tịch Tập đoàn Alphanam

15

TS. Vũ Viết Ngoạn

Chuyên gia, Nguyên Tổ trưởng Tổ tư vấn của

Thủ tướng Chính phủ

16

ThS Nguyễn Đức Vinh

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng

17

ThS Trần Anh Vương

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần

Đầu tư BVG

 

Chủ tịch Hội đồng trường: PGS, TS Lê Thị Thu Thủy

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Theo Luật Giáo dục Đại học (Luật số: 34/2018/QH14) quy định, Hội đồng trường là tổ chức quản trị, thực hiện quyền đại diện của chủ sở hữu và các bên có liên quan. Hội đồng trường có trách nhiệm và quyền hạn sau đây: 

  • Quyết định về chiến lược, kế hoạch phát triển, kế hoạch hằng năm của trường đại học; chủ trương phát triển trường đại học thành đại học hoặc việc sáp nhập với trường đại học khác;
  • Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế tài chính, quy chế dân chủ ở cơ sở của trường đại học phù hợp với quy định của Luật Giáo dục đại học và quy định khác của pháp luật có liên quan;
  • Quyết định phương hướng tuyển sinh, mở ngành, đào tạo, liên kết đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; chính sách bảo đảm chất lượng giáo dục đại học, hợp tác giữa trường đại học với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động;
  • Quyết định về cơ cấu tổ chức, cơ cấu lao động, thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các đơn vị của trường đại học; ban hành danh mục vị trí việc làm, tiêu chuẩn và điều kiện làm việc của từng vị trí; quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động phù hợp với quy định của pháp luật;
  • Quyết định và trình cơ quan quản lý có thẩm quyền ra quyết định công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm hiệu trưởng trường đại học; bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm phó hiệu trưởng trường đại học trên cơ sở đề xuất của hiệu trưởng trường đại học; việc quyết định các chức danh quản lý khác do quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học quy định; tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động hằng năm của chủ tịch hội đồng trường, hiệu trưởng trường đại học; lấy phiếu tín nhiệm đối với chủ tịch hội đồng trường, hiệu trưởng trường đại học vào giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất theo quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học;
  • Quyết định chính sách thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển trường đại học; chính sách học phí, hỗ trợ người học; phê duyệt kế hoạch tài chính; thông qua báo cáo tài chính hằng năm, báo cáo quyết toán kinh phí đối với các nguồn thu hợp pháp của trường đại học;
  • Quyết định chủ trương đầu tư và sử dụng tài sản có giá trị lớn thuộc thẩm quyền của trường đại học theo quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học; quyết định chính sách tiền lương, thưởng, quyền lợi khác của chức danh lãnh đạo, quản lý trường đại học theo kết quả, hiệu quả công việc và vấn đề khác theo quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học;
  • Giám sát việc thực hiện quyết định của hội đồng trường, việc tuân thủ pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của trường đại học và trách nhiệm giải trình của hiệu trưởng trường đại học; giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của trường đại học; báo cáo hằng năm trước hội nghị toàn thể của trường đại học về kết quả giám sát và kết quả hoạt động của hội đồng trường;
  • Tuân thủ pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cơ quan quản lý có thẩm quyền và các bên liên quan về các quyết định của hội đồng trường; thực hiện công khai, minh bạch thông tin, chế độ báo cáo; chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền; thực hiện trách nhiệm giải trình trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của hội đồng trường; chịu sự giám sát của xã hội, cá nhân và tổ chức trong trường đại học;
  • Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn khác được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học.