Sidebar

Magazine menu

18
Tue, Jun
48 Bài viết mới

Giới thiệu Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hội đồng trường

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

1. Cơ cấu tổ chức

Hội đồng trường Trường Đại học Ngoại thương, nhiệm kỳ 2020 – 2025, được công nhận theo Quyết định số 2412/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và được kiện toàn theo Quyết định số 2715/QĐ-BGDĐT ngày 31/8/2021, Quyết định số 3290/QĐ-BGDĐT ngày 13/10/2021 và Quyết định số 4451/QĐ-BGDĐT ngày 26/11/2021, Quyết định số 811/QĐ-BGDĐT ngày 20/3/2023 và Quyết định số 2035/QĐ-BGDĐT ngày 13/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hội đồng trường Trường Đại học Ngoại thương nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 19 thành viên, bao gồm: Bí thư Đảng ủy trường - Hiệu trưởng; các Phó Hiệu trưởng; Chủ tịch Công đoàn trường; đại diện Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường; đại diện giảng viên, viên chức và người lao động của một số khoa, phòng, Cơ sở II; đại diện của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các thành viên bên ngoài đang hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ, sản xuất, kinh doanh có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Nhà trường. 

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2020-2025

 1. PGS. TS Lê Thị Thu Thủy

Chức vụ/Đơn vị hiện nay: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường

(Thành viên đại diện giảng viên)

 

2. PGS. TS Bùi Anh Tuấn

Chức vụ/Đơn vị hiện nay: Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

(Thành viên đương nhiên)

 

3. PGS. TS Phạm Thu Hương

Chức vụ/Đơn vị hiện nay: Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng

(Thành viên đại diện giảng viên)

 

4. PGS. TS Đào Ngọc Tiến
Chức vụ/Đơn vị hiện nay: Phó Hiệu trưởng

(Thành viên đại diện giảng viên)

 

5. PGS. TS Từ Thúy Anh
Chức vụ/Đơn vị hiện nay: Tổng biên tập Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế

(Thành viên đại diện giảng viên)

 

6. ThS Trần Thị Mỹ Hạnh
Chức vụ/Đơn vị hiện nay: Kế toán trưởng, Trưởng Phòng Kế hoạch – Tài chính

(Thành viên đại diện viên chức)

 

7. TS. Phùng Mạnh Hùng
Chức vụ/Đơn vị hiện nay: Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Quản lý dự án
(Thành viên đương nhiên)

 

8. PGS. TS Bùi Thị Lý
Chức vụ/Đơn vị hiện nay: Viện trưởng Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế

(Thành viên đại diện giảng viên)

 

9. PGS. TS Nguyễn Xuân Minh
Chức vụ/Đơn vị hiện nay: Giám đốc Cơ sở II tại Thành phố Hồ Chí Minh

(Thành viên đại diện giảng viên)

 

10. PGS. TS Vũ Hoàng Nam
Chức vụ/Đơn vị hiện nay: Trưởng phòng Quản lý khoa học

(Thành viên đại diện giảng viên)

 

11. PGS. TS Tăng Văn Nghĩa
Chức vụ/Đơn vị hiện nay: Trưởng Khoa Sau Đại học, Thư ký Hội đồng trường

(Thành viên đại diện giảng viên)

 

12. PGS. TS Lê Thái Phong
Chức vụ/Đơn vị hiện nay: Trưởng Khoa Quản trị kinh doanh

(Thành viên đại diện giảng viên)

 

13. Lê Đỗ Thành Trung
Chức vụ/Đơn vị hiện nay: Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
(Thành viên đương nhiên)

 

14. PGS. TS Huỳnh Văn Chương
Chức vụ/Đơn vị hiện nay: Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo

(Thành viên đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

15. TS Nguyễn Hoàng Giang
Chức vụ/Đơn vị hiện nay: Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

(Thành viên ngoài trường)

 

16. ThS Nguyễn Tuấn Hải

Chức vụ/Đơn vị hiện nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tập đoàn Alphanam

(Thành viên ngoài trường)

 

17. TS Vũ Viết Ngoạn

Chức vụ/Đơn vị hiện nay: Chuyên gia kinh tế, Nguyên Tổ trưởng Tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ

(Thành viên ngoài trường)

 

18. ThS Nguyễn Đức Vinh

Chức vụ/Đơn vị hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

(Thành viên ngoài trường)

 

19. ThS Trần Anh Vương

Chức vụ/Đơn vị hiện nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần Đầu tư BVG

(Thành viên ngoài trường)

 

 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Hội đồng trường là tổ chức quản trị, thực hiện quyền đại diện của chủ sở hữu và các bên có liên quan. Hội đồng trường có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
• Quyết định về chiến lược, kế hoạch phát triển, kế hoạch hằng năm của Trường; chủ trương phát triển thành đại học hoặc việc sáp nhập với trường đại học khác;
• Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế tài chính, quy chế dân chủ ở cơ sở của Trường phù hợp với quy định của Luật Giáo dục đại học và quy định khác của pháp luật có liên quan;
• Quyết định phương hướng tuyển sinh, mở ngành, đào tạo, liên kết đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; chính sách bảo đảm chất lượng giáo dục đại học, hợp tác giữa Trường với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động;
• Quyết định về cơ cấu tổ chức, cơ cấu lao động, thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các đơn vị của Trường; ban hành danh mục vị trí việc làm, tiêu chuẩn và điều kiện làm việc của từng vị trí; quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức và người lao động phù hợp với quy định của pháp luật;
• Quyết định và trình cơ quan quản lý có thẩm quyền ra quyết định công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm Hiệu trưởng; bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm Phó Hiệu trưởng, Kế toán trưởng, Hiệu trưởng trường trực thuộc, Giám đốc Phân hiệu trên cơ sở đề xuất của Hiệu trưởng; tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động hằng năm của Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng; lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng vào giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất;
• Quyết định chính sách thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển Trường; chính sách học phí, hỗ trợ người học; phê duyệt kế hoạch tài chính; thông qua báo cáo tài chính hằng năm, báo cáo quyết toán kinh phí đối với các nguồn thu hợp pháp của Trường;
• Quyết định chủ trương đầu tư và sử dụng tài sản có giá trị từ 15 tỷ trở lên theo quy định tại Quy chế tài chính do Hội đồng trường ban hành; quyết định chính sách tiền lương, thưởng, quyền lợi khác của chức danh lãnh đạo, quản lý Trường theo kết quả, hiệu quả công việc;
• Giám sát việc thực hiện quyết định của Hội đồng trường, việc tuân thủ pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Trường và trách nhiệm giải trình của Hiệu trưởng; giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Trường; báo cáo hằng năm trước Hội nghị đại biểu viên chức của Trường về kết quả giám sát và kết quả hoạt động của Hội đồng trường;
• Tuân thủ pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cơ quan quản lý có thẩm quyền và các bên liên quan về các quyết định của Hội đồng trường; thực hiện công khai, minh bạch thông tin, chế độ báo cáo; chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền; thực hiện trách nhiệm giải trình trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng trường; chịu sự giám sát của xã hội, cá nhân và tổ chức trong Trường;
• Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo giao theo quy định của pháp luật.

------------------------

Các quyết định:

Quyết định 4451

Quyết định 3290

Quyết định 2715

Quyết định 2412

Quyết định 811

Quyết định 2035