Sidebar

Magazine menu

19
Fri, Jul
38 Bài viết mới

Chứng nhận kiểm định cơ sở giáo dục

Công khai
Dưới đây là Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục của Trường Đại học Ngoại thương theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo:
STT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỊ QUYẾT NGÀY CẤP HIỆU LỰC
1 Kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học năm 2017 05/NQ-HĐKĐCL 07/04/2017 07/04/2022
2 Kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học năm 2022 71/NQ-HĐKĐCL 10/08/2022 10/08/2027