Sidebar

Magazine menu

10
Sat, Dec
39 Bài viết mới

Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo

Công khai

Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo.

 

STT

TÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

DANH MỤC MINH CHỨNG

1

Tiếng Anh thương mại

TĐG_TATM_2021

DMMC_TATM_2021

2

Tiếng Nhật thương mại

TĐG_TNTM_2021

DMMC_TNTM_2021

3

Tiếng Pháp thương mại

TĐG_TPTM_2021

DMMC_TPTM_2021

4

Tiếng Trung thương mại

TĐG_TTTM_2021

DMMC_TTTM_2021

5

CTTT Kinh tế

TĐG_APIBE_2021

DMMC_APIBE_2021

6

CTTT Quản trị kinh doanh

 TĐG_APIBM_2021  DMMC_APIBM_2021

7

Thạc sỹ Tài chính ngân hàng

 TĐG_MScBF_2021 DMMC_MScBF_2021 

8

Kế toán kiểm toán định hướng nghề nghiệp quốc tế ACCA

TĐG_ACCA_2022 DMMC_ACCA_2022

9

Thạc sĩ Luật kinh tế định hướng ứng dụng

TĐG_MEL_2022 DMMC_MEL_2022