Sidebar

Magazine menu

19
Fri, Jul
38 Bài viết mới

Phòng Thanh tra - Pháp chế

Các đơn vị

Website: Đang xây dựng

Phòng Thanh tra - Pháp chế có tiền thân là Phòng Thanh tra được thành lập theo Quyết định số 111/QĐ-ĐHNT- TCHC ngày 21/01/2013 của Hiệu trưởng.

Phòng Thanh tra đã trải qua quá trình hình thành và phát triển theo sự phát triển chung của Trường Đại học Ngoại thương. Ngày 25/5/2021, Phòng Thanh tra - Pháp chế được hình thành trên cơ sở sáp nhập Ban Pháp chế vào Phòng Thanh tra theo Quyết định số 1091/QĐ-ĐHNT của Hiệu trưởng.

Phòng Thanh tra - Pháp chế có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác pháp chế, công tác thanh tra nội bộ, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng trong Trường.

Tổng số cán bộ viên chức của Phòng là 04 thành viên.

Lãnh đạo đơn vị:

Trưởng phòng: TS Nguyễn Lệ Hằng

Phó trưởng phòng: ThS Dương Văn Tĩnh

Từ khi thành lập đến nay, Phòng Thanh tra – Pháp chế luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và luôn được nhận danh hiệu Tập thể Lao động tiến tiến cấp Trường.

Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ:

TS Nguyễn Lệ Hằng (2013 - nay)