Sidebar

Magazine menu

19
Fri, Jul
38 Bài viết mới

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Các đơn vị

Website: Đang xây dựng

Văn phòng Đảng - Đoàn thể được thành lập ngày theo Quyết định số 40/QĐ-ĐHNT ngày 14/01/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương.

Văn phòng Đảng - Đoàn thể là đầu mối sinh hoạt hành chính của viên chức chuyên trách công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thành niên và các tổ chức đoàn thể khác; có chức năng tham mưu, giúp việc, triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Đảng ủy, Công đoàn và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giao nhằm phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đối với công tác Đảng và đoàn thể.

Văn phòng Đảng - Đoàn thể có Tổ Công tác Đảng, Tổ Công tác Công đoàn, Tổ Công tác Đoàn Thanh niên.

Tổng số viên chức của đơn vị có 07 thành viên.

Lãnh đạo đơn vị:

Chánh Văn phòng: ThS Phạm Như Quỳnh

Phó Chánh Văn phòng: ThS Đào Đức Mạnh

Từ khi thành lập tới nay, Văn phòng Đảng - Đoàn thể đã bước đầu phát huy được vai trò trong công tác tổ chức, phối hợp các hoạt động của tổ chức Đảng và các đoàn thể trong trường; tổng hợp thông tin phục vụ công tác lãnh đạo quản lý Đảng ủy và Tập thể lãnh đạo Trường.