Sidebar

Magazine menu

31
Wed, May

Danh sách website các đơn vị FTU

Sứ mệnh, tầm nhìn, triết lý giáo dục và các giá trị cốt lõi

DANH SÁCH CÁC WEBSITE ĐANG VẬN HÀNH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

STT TÊN MIỀN ĐƠN VỊ
1 http://ftu.edu.vn/ Đại Học Ngoại Thương
2 http://english.ftu.edu.vn/ Đại Học Ngoại Thương (Web Tiếng Anh)
3 http://cs2.ftu.edu.vn/  Cơ sở 2 - TP.HCM 
4 http://csquangninh.ftu.edu.vn/ Cơ sở 3 - Quảng Ninh
5 http://qldt.ftu.edu.vn/ Phòng Quản lý đào tạo
6 http://ctctsv.ftu.edu.vn/ Phòng Công tác Chính Trị sinh viên
7 http://tapchi.ftu.edu.vn/ Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế
8 http://fbf.ftu.edu.vn/ Khoa Tài chính Ngân hàng
9 http://fbf.ftu.edu.vn/en/ Khoa Tài chính Ngân hàng
10 http://ktqt.ftu.edu.vn/ Khoa Kinh tế Quốc Tế
11 http://ktqt.ftu.edu.vn/en/ Khoa Kinh tế Quốc Tế (Web Tiếng Anh)
12 http://chinese.ftu.edu.vn/ Khoa Tiếng Trung 
13 http://kdtqt.ftu.edu.vn/ Khoa đào tạo quốc tế
14 https://student.kdtqt.ftu.edu.vn/ Khoa đào tạo quốc tế
15 http://dtqt.ftu.edu.vn/ Khoa đào tạo quốc tế
16 http://tuyensinhsdh.ftu.edu.vn/ Khoa Sau Đại Học
17 http://khoatiengphap.ftu.edu.vn/ Khoa Tiếng Pháp
18 http://khoadaotaotructuyen.ftu.edu.vn/ Khoa Đào tạo Trực tuyến và Phát triển Nghề nghiệp
19 http://qlda.ftu.edu.vn/ Phòng Quản lý Dự án
20 http://ttcntt.ftu.edu.vn/ Trung tâm Công nghệ Thông tin 
21 http://ahrdhanoi2019.ftu.edu.vn/ Phòng Quản lý khoa học
22 http://htqt.ftu.edu.vn/ Hợp tác quốc tế
23 http://khoacoban.ftu.edu.vn/ Khoa cơ bản 
24 http://jiem.ftu.edu.vn/ Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế
25 http://law.ftu.edu.vn/ Khoa Luật
26 http://khoatiengnhat.ftu.edu.vn/ Khoa Tiếng Nhật
27 http://fbe.ftu.edu.vn/ Khoa Tiếng Anh Thương Mại
28 https://fwps.ftu.edu.vn/ FTU Working Paper Series (FWPS)
29 http://ktkdqt.ftu.edu.vn/ Viện Kinh Tế và Kinh Doanh Quốc Tế
30 http://ktkdqt.ftu.edu.vn/en/ Viện Kinh Tế và Kinh Doanh Quốc Tế (Web Tiếng Anh)
31 http://fssc.ftu.edu.vn/ Trung tâm hỗ trợ sinh viên
32 http://qtkd.ftu.edu.vn/ Khoa Quản trị Kinh Doanh
33 http://fba.ftu.edu.vn/ Khoa Quản trị Kinh Doanh (Web Tiếng Anh)
34 http://ketoankiemtoan.ftu.edu.vn/ Khoa Kế toán Kiểm toán
35 http://tracuutapchi.ftu.edu.vn/ Tra cứu Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế (OJS)
36 http://cqa.ftu.edu.vn/ Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng
37 http://cqa.ftu.edu.vn/en/ Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng  (Web Tiếng Anh)
38 http://vn-asean-qaa.org/ Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng
39 http://feretco.ftu.edu.vn/ Trung tâm Feretco
40 http://kaizen.ftu.edu.vn/ Phòng Quản lý khoa học
41 http://subahrdhanoi2019.ftu.edu.vn/ Phòng Quản lý khoa học
42 http://tinchi.ftu.edu.vn/ Phòng Quản lý đào tạo
43 http://thuvien.ftu.edu.vn/ Thư viện
44 http://ieit.edu.vn/vi/ Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp
45 http://ieit.edu.vn/en/ Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp (iEIT) (Web Tiếng Anh)
46 http://fbsp.ftu.edu.vn/ Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp (iEIT) - Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp của FTU
47 http://qlkh.ftu.edu.vn/ Phòng Quản lý Khoa học
48
http://sdh.ftu.edu.vn/ Khoa Sau Đại Học
49 http://fiis.ftu.edu.vn/ Trung tâm sáng tạo và Ươm tạo (Fiis)
50 https://tuoitre.ftu.edu.vn/ Đoàn thanh niên