Sidebar

Magazine menu

18
Tue, Jun

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2024

Các đề tài NCKH các cấp

* Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2024: Link!

* Quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2024: Link!

* Các biểu mẫu:

* Văn bản pháp quy:

Thực hiện Công văn số 2234/BGDĐT-KHCNMT ngày 17 tháng 5 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp bộ năm 2024, Trường Đại học Ngoại thương thông báo tới các tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp bộ năm 2024 theo danh mục được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt (Quyết định phê duyệt danh mục số 1393/QĐ-BGDĐT ngày 16/5/2023) và giao Trường Đại học Ngoại thương tổ chức tuyển chọn. Thông tin chi tiết như sau:

  1. Tiêu chí tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài

Tổ chức, cá nhân đáp ứng đủ các tiêu chí quy định tai Điều 4 và Điều 7 Thông tư 11/2016 ngày 11/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là Thông tư 11).

Hồ sơ tuyển chọn được quy định tại Điều 15 Thông tư 11.

  1. Kinh phí thực hiện đề tài

2.1. Nguồn ngân sách nhà nước: Các tổ chức, cá nhân dự toán kinh phí thực hiện đề tài không vượt quá số kinh phí dự kiến trong phụ lục kèm Quyết định 1393/QĐ-BGDĐT ngày 16/5/2023 (Quyết định 1393) về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2024.

2.2. Kinh phí từ nguồn khác: Nhà trường khuyến khích và ưu tiên tuyển chọn đề tài có huy động nguồn kinh phí hợp pháp của đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà tài trợ để thực hiện đề tài.

Lưu ý:

- Không huy động kinh phí từ thành viên thực hiện đề tài;

- Nguồn kinh phí khác phải có cam kết rõ ràng và thực hiện theo quy định về quản lý kinh phí của đề tài cấp bộ.

2.3. Lập dự toán kinh phí đề tài

  1. Căn cứ lập dự toán kinh phí đề tài gồm

- Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10 tháng 01 năm 202023 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

- Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN ngày 08 tháng 5 năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

- Quyết định số 5830/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ có sử dụng ngân sách nhà nước là căn cứ để dự toán chi tư vấn đánh giá nghiệm thu chính thức, hội thảo khoa học phục vụ hoạt động nghiên cứu, thuê chuyên gia.

  - Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

  - Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê.

  - Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước.

  - Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

- Các văn bản liên quan khác.

Lưu ý: Riêng định mức chi thù lao đối với chức danh chủ nhiệm đề tài cấp bộ thực hiện tối đa bằng 70% định mức chi thù lao đối với chức danh chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10/01/2023 của Bộ Tài chính.

  1. Yêu cầu

- Dự toán kinh phí của đề tài được xây dựng và thuyết minh theo từng nội dung nghiên cứu và gắn với kết quả, sản phẩm cụ thể của đề tài.

- Dự toán kinh phí thực hiện đề tài cần ghi đầy đủ, rõ ràng trong “Mục 19. Kinh phí thực hiện đề tài và nguồn kinh phí của Thuyết minh đề tài” và đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

- Dự toán kinh phí thực hiện đề tài cần được lập đúng định mức, đủ, hợp lý và tiết kiệm.

  1. Hồ sơ đăng ký chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2024

- Thuyết minh đề tài KH&CN cấp Bộ (Mẫu 1);

- Tiềm lực của tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài (Mẫu 2);

- Xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện đề tài (Mẫu 3);

- Xác nhận nhận ứng dụng, chuyển giao kết quả thực hiện đề tài (Mẫu 4);

- Cam kết hỗ trợ kinh phí hợp pháp từ nguồn khác thực hiện đề tài (nếu có).

- Quyết định 1393 kèm theo Danh mục đề tài KH&CN cấp bộ đặt hàng;

  1. Nộp hồ sơ tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài

- Thời hạn nộp hồ sơ đến 17 giờ 00 ngày ngày 02 tháng 6 năm 2023 (Hồ sơ nộp sau thời hạn nêu trên là không hợp lệ).

- Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Quản lý khoa học, Trường Đại học Ngoại thương, 91 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội. Bản mềm gửi theo địa chỉ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

- Hồ sơ được đóng thành 7 quyển (01 bản gốc, 6 bản photocopy) có đầy đủ chữ ký của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài, thành viên tham gia và ký đóng dấu của tổ chức đăng ký chủ trì thực hiện đề tài.

- Hồ sơ đăng ký tuyển chọn phải được niêm phong và ghi rõ bên ngoài: tên đề tài; tên, địa chỉ của tổ chức chủ trì đề tài; họ và tên của chủ nhiệm đề tài, danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

- Thông tin chi tiết xin liên hệ: ThS. Nguyễn Hữu Thật, Phòng Quản lý khoa học, điện thoại: 0983661978; 02432595158 máy lẻ: 235.

Lưu ý: Thông báo, biểu mẫu, văn bản pháp quy, danh mục đưa ra tuyển chọn được đăng tải trên website: ftu.edu.vn; qlkh.ftu.edu.vn và smart office.