Sidebar

Magazine menu

29
Mon, May

BỘ CHÍNH TRỊ VÀ THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ KÊU GỌI TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN,TOÀN QUÂN ĐOÀN KẾT ĐỒNG LÒNG CHIẾN THẮNG ĐẠI DỊCH COVID 19!

Phòng Chống Dịch COVID 19
 
Trong thời điểm khó khăn và phức tạp này, Bộ Chính trị kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước hãy đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động; vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa. Việt Nam ta nhất định chiến thắng đại dịch COVID-19!
 
Toàn văn Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19: Xem chi tiết tại đây!
 
Toàn văn Thông báo số 118/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19: Xem chi tiết tại đây!