Sidebar

Magazine menu

04
Sun, Jun

Thông báo Kế hoạch học tập của sinh viên, học viên các loại hình/bậc đào tạo từ 17/08/2020 – 28/08/2020

Phòng Chống Dịch COVID 19

Căn cứ thực tế diễn biến của dịch bệnh Covid-19, thông báo của Chính phủ và các địa phương về công tác phòng, chống dịch, Tập thể lãnh đạo trường ĐHNT quyết định:

Sinh viên, học viên các loại hình/bậc đào tạo tại Trụ sở chính Hà Nội, Cơ sở II – tp Hồ Chí Minh, Cơ sở Quảng Ninh học KHÔNG TẬP TRUNG từ ngày 17/08/2020 đến hết ngày 28/08/2020. 

Trường hợp đặc biệt phải tổ chức học tập trung, các đơn vị phải xin ý kiến Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của trường trước khi triển khai.

Trên cơ sở qui định tại địa phương và thực tế khối lượng giảng dạy, các Phòng/Viện/Khoa/Trung tâm và cơ sở sẽ xây dựng tiến độ học tập cho các loại hình/bậc đào tạo, các học phần cụ thể, đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với từng mức nguy cơ tại địa phương theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 và 19/CT-TTg ngày 24/04/2020. 

Trong thời gian thực hiện học không tập trung, các lớp học sẽ được tổ chức học tập trực tuyến trên Hệ thống LMS của trường hoặc Hệ thống MS TEAM. Các Viện/Khoa/Bộ môn tổ chức triển khai việc giảng dạy trực tuyến, theo dõi và báo cáo kịp thời theo yêu cầu của nhà trường. Giảng viên giảng dạy các lớp tuân thủ nội dung chương trình, kế hoạch giảng dạy trực tuyến theo thời khóa biểu đã công bố, thông báo cho sinh viên, học viên của mình tham gia học tập đầy đủ, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Nhà trường sẽ gửi hướng dẫn chi tiết về việc sử dụng các hệ thống trực tuyến trên về các cơ sở, đơn vị trong trường.

Căn cứ vào diễn biến thực tế của dịch bệnh và hướng dẫn của các cơ quan có liên quan, Nhà trường sẽ có thông báo kịp thời về kế hoạch học tập cho giai đoạn sau 28/08/2020.