Sidebar

Magazine menu

19
Fri, Jul
38 Bài viết mới

ACTNOVATION CAMP 2023: Đồng sáng tạo trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng tại trường ĐH Ngoại thương

Khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo

Trong hai ngày, 08/09 - 09/09/2023, Khoa Kinh tế Quốc tế và Khoa Quản trị Kinh doanh Trường ĐH Ngoại thương phối hợp với Trung tâm Sáng to và Ươm tạo FTU (FIIS) tổ chức thành công Chương trình nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo cho đơn vị của Trường ĐH Ngoại thương - “FTU Actnovation Camp 2023”.

 
Tiếp nối sự thành công của chương trình FTU Actnovation Camp 2022, chương trình FTU AC 2023 được triển khai cho các đơn vị trong toàn Trường dưới sự dẫn dắt của các lãnh đạo đơn vị nhằm thúc đẩy tinh thần và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của cán bộ - giảng viên, và thúc đẩy hợp tác giữa các đơn vị trong toàn trường.
Chương trình thu hút sự tham gia của 51 thầy cô bao gồm Ban lãnh đạo Khoa, trưởng Bộ môn, Giảng viên chính, Giảng viên, Trợ giảng, cán bộ hành chính,... đến từ hai đơn vị.

Chương trình bootcamp nhận được sự đầu tư mang tính bài bản, hệ thống của Nhà trường nhằm trang bị các công cụ, mô hình, phương pháp sáng tạo nhằm gắn kết, thúc đẩy tinh thần và nâng cao nhận thức về đổi mới sáng tạo; đổi mới sáng tạo trong phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng cho cán bộ, giảng viên đến từ hai đơn vị.

 

Trong 2 ngày tập huấn, dưới sự dẫn dắt của lãnh đạo hai đơn vị với vai trò facilitators trong các hoạt động học tập thông qua trải nghiệm và chiêm nghiệm (facilitation) với các mô hình Dragon Dreaming, Design Thinking, Innovation Mapping, Impact Gap Canvas, Fishbone, Empathy map, …, viên chức quản lý và cán bộ, giảng viên hai đơn vị đã cùng nhau xây dựng mục tiêu tầm nhìn phát triển của đến năm 2030 trong bối cảnh Trường ĐH Ngoại thương trở thành đại học đổi mới sáng tạo có uy tín trong khu vực Châu Á. Từ đó, các cán bộ, giảng viên hai đơn vị đã cùng nhau nhận định về các vấn đề quan tâm liên quan đến Giảng dạy, Nghiên cứu khoa học, Phục vụ cộng đồng và đưa ra các ý tưởng sáng tạo về giải pháp cho các vấn đề.

 

Tại chương trình, 15 vấn đề chính và 3 vấn đề trọng tâm của hai đơn vị đã được đề xuất. Từ đó, 126 ý tưởng cá nhân; 6 nhóm đề án ĐMST đã được hình thành, bao gồm:

Nhóm các vấn đề Phục vụ Cộng đồng: Khoa KTQT đề xuất ý tưởng FIE Connectors nhằm khuyến khích và ghi nhận cán bộ, giảng viên tham gia dự án kết nối, phục vụ cộng đồng; Khoa QTKD đưa ra ý tưởng xây dựng hệ thống quản lý thông tin iFAST nhằm giải quyết các vấn đề quy trình, thủ tục liên quan đến thực hiện các dự án/ hoạt động kết nối DN và phục vụ cộng đồng.

Nhóm NCKH: Khoa KTQT với ý tưởng tạo sự thuận lợi và khuyến khích giảng viên khi NCKH; Khoa QTKD với giải pháp tạo động lực và khuyến khích các giảng viên trẻ nâng cao năng lực NCKH liên ngành

Nhóm Giảng dạy: Khoa KTQT đề xuất ý tưởng đề án vị trí việc làm phát triển nhân sự cho ngành mới; Khoa QTKD đề xuất chương trình Phát triển năng lực chuyên môn sâu và mới cho giảng viên Khoa QTKD.


#FTU #FTUAC #ActnovationCamp #ACnhóm2 #KTQT #QTKD #FIIS

--------------------------------------

FTU ACTNOVATION CAMP (FTU AC) là chương trình thường niên dành cho các lãnh đạo và viên chức quản lý, cán bộ, giảng viên Trường ĐH Ngoại Thương nhằm xây dựng các năng lực cần thiết để dẫn dắt, điều hành tổ chức, đơn vị theo hướng đổi mới sáng tạo mở, vì cộng đồng. Tham gia FTU AC, đội ngũ lãnh đạo, viên chức quản lý, cán bộ, giảng viên các đơn vị sẽ cùng tập trung xây dựng con người thay đổi theo thời đại mới, lấy phát triển vì xã hội làm mục tiêu trọng tâm, cùng sáng tạo ra các ý tưởng cho các vấn đề của người học, Nhà trường và xã hội bởi chúng tôi có một niềm tin rất lớn năng lực cá nhân là hữu hạn nhưng tri thức và sức mạnh tập thể là vô hạn. Sáng tạo mở, lấy con người làm trung tâm sẽ giúp trường đại học thúc đẩy tinh thần hợp tác trong toàn bộ hệ sinh thái.