Sidebar

Magazine menu

04
Sun, Jun

QUY ĐỊNH VỀ XÉT TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG NĂM 2021

Thông tin tuyển sinh chung năm 2021

Quy định về xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy của Trường Đại học Ngoại thương năm 2021.

 

Link thông tin chi tiết.