Sidebar

Magazine menu

02
Fri, Jun

Thông báo về kết quả xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2022

THÔNG BÁO

Căn cứ Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư; được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ;

Ngày 21/12/2022, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư Trường Đại học Ngoại thương năm 2022 đã xem xét, trao đổi, thảo luận công khai và bỏ phiếu tín nhiệm xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư tại Trường đối với 03 hồ sơ. Kết quả 03 hồ sơ đạt đủ số phiếu tín nhiệm cần thiết được Hội đồng nhất trí đưa vào danh sách bổ nhiệm, cụ thể như sau:

Nhà trường thông báo kết quả họp xét đến toàn thể viên chức và người lao động trong Trường.
Nếu có ý kiến phản ánh xin gửi về Hội đồng thông qua Phòng Tổ chức - Nhân sự (Phòng 1002, nhà A), trước ngày 06/01/2023, liên hệ đ/c Trà Mi, số điện thoại 0912 643 468, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trân trọng thông báo!