Sidebar

Magazine menu

31
Wed, May

Khóa bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng K88A năm 2022

Công tác Đảng

 Từ 21/11 đến 25/11/2022, Đảng ủy Trường ĐH Ngoại thương đã tổ chức Khóa bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng K88A năm 2022.

Khóa học lần này có 180 quần chúng ưu tú tham dự, dưới sự hướng dẫn, giảng dạy của báo cáo viên PGS, TS Nguyễn Quốc Bảo - Nguyên Trưởng Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp các học viên trưởng thành về nhận thức, tư duy lý luận, mà còn có giá trị thiết thực trong quá trình các học viên thực hiện công tác tại cơ sở. Đây là một đợt sinh hoạt chính trị để các quần chúng ưu tú có cơ hội nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng của bản thân, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và xây dựng ý thức học tập, rèn luyện để được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Khóa học gồm các chuyên đề chính: Khái lược Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

-----